shutterstock_1245379747

Kwaliteitscommissie

Kwaliteitscommissie

De verantwoordelijkheid voor goed toezicht in het onderwijs en de kinderopvang voelen wij als vereniging sterker dan ooit. De samenleving wil immers vertrouwen hebben in toezichthouders als morele eigenaar namens de maatschappij. Om deze grote uitdaging aan te gaan heeft de vereniging experts gemobiliseerd in de Kwaliteitscommissie. Experts uit eigen kring die de professionalisering en kwaliteit voor beter toezicht als belofte van de vereniging aanjagen en helpen realiseren. In dialoog met haar leden en niet leden wordt gewerkt aan wat nodig is voor beter toezicht dat past bij deze tijd.

De leden van die Kwaliteitscommissie stellen zich graag aan u voor. Benieuwd waarin ze actief zijn in het maatschappelijk leven? Bekijk hun LinkedIn-profielen.

Monika Milz

Monika vervult in de Kwaliteitscommissie de rol van onafhankelijke voorzitter. Ze beschikt over een brede kennis van governance en bestuur en heeft tevens ruime ervaring in vraagstukken aangaande de arbeidsmarkt en personeelsbeleid. Ook is ze op dit moment actief als toezichthouder binnen het HBO. In haar rol als voorzitter representeert ze de commissie waar dat gewenst is. Daarnaast is ze expert in de expertgroep “de brede Werkgeverstaken van de toezichthouder”. Monika heeft de ambitie om als Kwaliteitscommissie het komende jaar goede onderlinge relaties met elkaar te behouden en elkaar op die manier constructief kritisch vooruit te helpen. Zodat de commissie dankzij goede contacten met een grote groep stakeholders draagvlak verwerft voor een duurzame bijdrage aan professioneel toezicht voor de organisaties in vorming en onderwijs. Ze is tot slot trots op de Kwaliteitscommissie, als door hun inzet het engagement van leden-toezichthouders groeit.

LinkedIn-profiel


milz-monika_03_v

Ben Plandsoen

Ben heeft als doel om in de Kwaliteitscommissie consequent het maatschappelijk perspectief in te brengen door te wijzen op de brede leefwereld waar toezichthouders in staan en waar ze oog voor (moeten) hebben: bijdragen aan een goede leefwereld van kinderen, jongeren, hun ouders en begeleiders. Hij ziet als voormalig politicus met een brede portefeuille (jeugd & onderwijs, wonen & zorg) snel samenhang en legt verbanden tussen ontwikkelingen die ogenschijnlijk los van elkaar staan. Daarbij woont en werkt hij in Noord-Nederland waar rond krimp en ontgroening mogelijkheden gezien worden en samenwerking logisch is. Ook vindt hij het belangrijk om in de commissie de lijn naar de leden van de VTOI-NVTK vast te houden: hoe nemen we de grote groep toezichthouders, die er niet dagelijks mee bezig is, mee in onze gedachtegang? Dit doet ook in de redactie van het verenigingsblad ‘Toezien’. Daarnaast zorgt hij samen met Tineke Onink, voor de samenhang tussen onderwijs en kinderopvang.

LinkedIn-profiel


thumbnail_image1

Rita Damhof

Rita heeft vanuit haar achtergrond als oud-bestuurder (onderwijs), toezichthouder (Jeugdzorg) en commissaris (bank) ervaren hoe belangrijk het is voor het goed functioneren van de top van een organisatie, dat er sprake is van een professionele werkrelatie, verhouding en rolopvatting tussen het bestuur en de raad van toezicht. Toezichthouden begint voor haar met het ontwikkelen van een eigen visie op het toezicht houden. Daarbij gaat het niet alleen om de wettelijk vastgelegde taken en verantwoordelijkheden, maar in toenemende mate vraagt de samenleving ook om een visie op de invulling van de maatschappelijke opdracht. Vanuit de politiek en overheid is de VTOI-NVTK, na verschillende incidenten met een grote maatschappelijke impact in de afgelopen jaren, nadrukkelijk uitgenodigd om een stimulerende en verbindende rol te spelen voor haar leden. Aan dit proces (visieontwikkeling, invulling maatschappelijke opdracht en maatvoering voor goed toezicht) wil Rita als lid van de Kwaliteitscommissie graag haar steentje bijdragen.

LinkedIn-profiel


rita-damhof

Marcel L. Bos

Marcel richt zich in de Kwaliteitscommissie vooral op het hoofddoel: het versterken en borgen van de kwaliteit van intern toezicht. Daarnaast is hij lid van de expertgroep ‘Regel Goed Toezicht’ en voorzitter van de expertgroep ‘Krachtenveld’. Marcel heeft zich de afgelopen 15 jaar dagelijks bezig gehouden met o.a. alle bestuurlijke vragen, wet- en regelgeving en incidenten in het onderwijs. Hij brengt op grond van de vele evaluaties die hij met Raden van Toezicht in het onderwijs mocht uitvoeren, casuïstiek in bij de commissie. Hij is ervan overtuigd dat veel goed gaat in het intern toezicht, dat de betrokkenheid groot is, maar ook: dat het beter kan en moet. Het kan helpen in een niet al te lang proces samen tot afspraken te komen aan welke normen we ons willen houden. Marcel vindt het mooi om een bijdrage te leveren aan de dialoog daarover en met de commissie het voortouw te mogen nemen.

LinkedIn-profiel


marcel-bos

Tineke Onink

Tineke ziet zichzelf binnen de Kwaliteitscommissie als een luis in de pels, die vanuit verschillende invalshoeken naar vraagstukken kijkt. De groei naar een waarde-gerichte maatschappij vraagt volgens haar om toezicht die de rol van morele eigenaar inneemt. Tineke hecht grote waarde aan gelijke kansen voor kinderen en ziet het als maatschappelijke opdracht dat ieder kind eerlijke kansen krijgt met de opvang en onderwijs dat bij hen past. Als morele eigenaar namens de maatschappij is toezien op een goede kwaliteit essentieel om dit te bereiken. Tineke hoopt dan ook dat de leden vanuit een reflectieve houding kijken naar wat zij breed bijdragen aan de organisatie waarmee zij verbonden zijn. Door haar jarenlange kennis en ervaring op management, bestuurlijk en RvT-niveau binnen de zorg, kinderopvang en onderwijs ziet ze de grote lijnen door de geschiedenis heen. Dit helpt om verder vooruit te kijken vanuit verschillende perspectieven naar de toekomst.

LinkedIn-profiel


tineke-onink

Vic van den Broek d'Obrenan

Vic denkt met haar lange ervaring als strategisch inspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het werk van de Kwaliteitscommissie. Ze beschouwt het als een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat kinderen, jongeren en volwassenen het onderwijs krijgen waar zij recht op hebben en is enorm gemotiveerd om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit hiervan. De wezenlijke rol die goed intern toezicht kan leveren aan de onderwijskwaliteit wordt volgens haar nog wel eens onderschat. Een belangrijke vraag voor de Kwaliteitscommissie is dan ook: wat is essentieel voor goed intern toezicht? Binnen de commissie maakt Vic deel uit van de expertgroep ‘Regel goed toezicht’. Ze vindt het belangrijk dat de Kwaliteitscommissie met voorstellen en adviezen komt, waarmee de vereniging VTOI-NVTK verder kan en waardoor deze een centrale rol gaat spelen in het maatschappelijke debat over de versterking van de kwaliteit van de kinderopvang en het onderwijs.

LinkedIn-profiel


vic-van-den-broek

Jan Hoek

Jan is pas enkele jaren betrokken bij het onderwijsveld, als toezichthouder in het mbo en vo, voorzitter van het platform raden van toezicht in het mbo en begeleider van (zelf)evaluaties. Met zijn uitgebreide bestuurlijke en toezichtervaring in vele sectoren heeft hij een goed beeld van het belang en de rol van goed toezicht. Niet alleen vanuit maatschappelijk belang, maar ook in het belang van bestuurders. Maar dan moet het wel helder zijn wat goed toezicht dan is, zeker in het onderwijs, waar autonomie hoog in het vaandel staat. Hij ziet een parallel met zijn functie als voorzitter bij het Privacy Waarborg team van branchevereniging DDMA, waar externe regelgeving, certificering, handhaving en ledenbelang bij elkaar komen. Jan zou het mooi vinden als VTOI-NVTK een soort gilde wordt, waar toezichtprofessionals worden opgeleid en begeleid, maar waar ook, met oog voor de diversiteit in de sector, een standaard is waar men elkaar aan houdt en op aanspreekt.

LinkedIn-profiel


jan-hoek

Monica Robijns

Monica is sinds 15 jaar actief in verschillende rollen in de discussie over de zin (en onzin) van toezichthouden. Met vele toezichthoudende rollen heeft ze ervaren dat toezichthouden een enorm inspirerend en boeiend vak is. Als toezichthouder draag je een serieuze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je draagt bij aan onderwijsresultaten en de ontwikkeling van kinderen, medewerkers en bestuurders. Deze verantwoordelijkheid vraagt om voortdurende aandacht voor het ontwikkelen van kwaliteit van het intern toezicht. Dat motiveert Monica om onderdeel te willen zijn van de Kwaliteitscommissie VTOI-NVTK. In de commissie neemt ze het onderdeel ‘instrumenten voor leren en ontwikkelen’ voor haar rekening. In het kader daarvan werkt de commissie aan het vormgeven van de evaluatiecyclus voor intern toezicht. Deze vierjarige cyclus is opgebouwd uit zelfevaluatie, collegiale visitatie en evaluatie door externen. Vanuit de commissie heeft ze zitting in de begeleidingscommissie gezamenlijke werkagenda 'Kwaliteit en professionalisering van het intern toezicht in het voortgezet onderwijs 2020-2021.

LinkedIn-profiel


monica-robijns

Maurits Derksen

Maurits vindt het als organisatiesocioloog leuk om het beste uit mensen en diens organisaties te halen. Mensen en organisaties ontwikkelen zich continu, bewust of onbewust en dragen uiteindelijk bij aan een samenleving die mensen kansen- en een toekomst biedt. Dit gaat niet vanzelf. Om een mening te hebben, zal je ook moeten bijdragen om daar iets aan te doen. Dit maakt dat Maurits zich met passie en gedrevenheid inzet voor goed onderwijs. Dat goed onderwijs om goed toezicht vraagt, hangt daar onlosmakelijk mee samen. Anders komt de samenleving geen steek verder. Zijn internationale directie-ervaring bij bedrijven in combinatie met zijn intrinsieke interesse voor onderwijs en diens gerealiseerde verbeterinitiatieven, maken dat Maurits heel blij is dat hij als lid van de kwaliteitscommissie bijdraagt aan professioneel werkgeversbeleid in onderwijs.

LinkedIn-profiel


foto-maurits-derksen

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding