bootje_web

Bestuur

Bestuur VTOI-NVTK

Het bestuur van de vereniging is gekozen uit de leden. Alle bestuursleden zijn actief als toezichthouder in kinderopvang en/of onderwijs. Er wordt naar gestreefd alle sectoren zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in het bestuur. De leden hebben ervoor gekozen dat het bestuur werkt volgens de uitgangspunten van een voorwaarden scheppend bestuur en is hierdoor te vergelijken met een intern toezichtsorgaan.

De leden van het bestuur stellen zich graag aan u voor. Benieuwd waarin ze actief zijn in het maatschappelijk leven? Bekijk hun LinkedIn-profielen.

Corrie Noom

voorzitter, herbenoemd in juni 2019
lid raad van toezicht ROC Midden Nederland

Corrie vervult in het bestuur de rol van onafhankelijk voorzitter. Ze is docent, manager en bestuurder geweest in het onderwijs. Daarnaast is ze actief geweest als wethouder in de gemeente Zaanstad. Op dit moment maakt ze onderdeel uit van drie raden van toezicht (onderwijs, welzijn en jeugdzorg) en is ze op lokaal niveau actief als vrijwilliger-bestuurder in een aantal maatschappelijke organisaties. De bestuurlijke ervaring die ze daar en op andere manieren heeft opgedaan en nog steeds opdoet, brengt ze mee naar het bestuur van de VTOI-NVTK. Het stimuleren van mensen in hun ontwikkeling is de rode draad in haar werk. Condities scheppen waarin mensen tot ontplooiing kunnen komen en hun talenten zo goed mogelijk kunnen gebruiken. Corrie’s rol daarin is die van binder en verbinder, kansen laten zien, eerlijk zijn, ruimte geven aan mensen en mensen waarderen om wat ze kunnen. Vooruit kijken hoort daar ook bij: welke ontwikkelingen zien we om ons heen en welke keuzes maken we voor de toekomst?

LinkedIn-profiel

corrie-noom

Antonet Hoorneman

penningmeester, herbenoemd in november 2017
voorzitter raad van toezicht SKDD

Antonet heeft een achtergrond als juridisch bedrijfskundige en veel ervaring met boardroom dynamics in diverse sectoren. Ze bekijkt de situaties vaak vanuit een helicopter view, zodat ze overzicht heeft in wat er speelt in het veld en op governance gebied, ook bij andere verenigingen van toezichthouders. Ze gaat graag in de schoenen van de leden staan: welke behoefte kun je als vereniging vervullen aan leden van een RvT? Bij Antonet is het glas altijd half vol, ze is ondernemend en creatief. Haar motivatie voor het bestuur komt voort uit haar brede interesse voor governance; met name de verhoudingen tussen bestuurders en toezichthouders, waarvan je verwacht dat ze hetzelfde doel nastreven, namelijk de mogelijkheden voor ieder individu om een levenlang te leren. Haar doel is om Raden van Toezicht er toe bewegen om waardegedreven toezicht te houden met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Dit door als toezichthouder het gesprek aan te gaan met de bestuurder in plaats van het bestuur alleen maar te ‘controleren’ op haar activiteiten.

LinkedIn-profiel

antonet-hoorneman

Bert Schroën

bestuurslid profiel Hoger beroepsonderwijs (HBO), benoemd in juni 2019
voorzitter raad van toezicht van MIK & PIW Groep (kinderopvang en welzijn)

Bert is bestuurslid met als aandachtsgebieden kwaliteit en professionalisering. Hij bekleedde diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies in zowel de publieke als private sector. Zijn grote passie is bijdragen aan het ontwikkelen van mensen van alle leeftijden. De maatschappelijk opdracht die onderwijs heeft, vraagt om kwaliteit. Kwaliteit is voor hem ‘geen papieren tijger, maar een cultuur’. Het gedrag van mensen borgt uiteindelijk de kwaliteit. Daarbij zijn mensen voortdurend met elkaar in dialoog en werken aan hun eigen ontwikkeling. Toezichthouden is een “vak” geworden, vindt Bert. Hij wil als bestuurslid bijdragen aan die omslag. Toezichthouden vraagt dus ook kwaliteit en professionalisering of beter ontwikkeling. De toezichthouder anno 2020 dient zich voortdurend te ontwikkelen en daardoor bij te dragen aan een kwaliteitscultuur. Een kwaliteitscultuur waarbij maatschappelijke verantwoording een vanzelfsprekendheid is. Uiteindelijk moet je als toezichthouder ieder keer opnieuw de gewetensvraag kunnen stellen: doen we de goede dingen en doen we ze goed?

LinkedIn-profiel

0

Dick de Boer

bestuurslid profiel Primair Onderwijs (PO), benoemd in juni 2019
voorzitter raad van toezicht Stichting KBA NW West en voorzitter van raad van toezicht Sine Limite, Deventer (samenwerkingsverband PO)

Dick is als bestuurskundige en vanuit het werken met en binnen Raden van Toezicht sterk geïnteresseerd in de ontwikkelingen binnen governance van onderwijs. Van daaruit stelt hij doorlopend vragen, die in gezamenlijkheid en vanuit het maatschappelijk perspectief antwoorden verdienen: wat zijn de bijdragen die RvT’s kunnen bieden voor beter onderwijs en zorg. Welke kwaliteit is nodig om kwalitatief goed toezicht te houden? Wat zijn de do’s en de dont’s? Hoe versterken we de kennis en kunde van de toezichthouders? Hoe verbinden we ons, intern en extern? De VTOI-NVTK is een organisatie die nut en functie steeds beter laat zien. Het is boeiend om in de komende jaren bij te dragen aan de verbeteringen. Om dat te kunnen doen, moet je volgens Dick weten wat de behoeften van de leden zijn én wat van de leden verlangd mag worden. Daarvoor zijn ontmoeting, dialoog en verbinding onontbeerlijk.

LinkedIn-profiel

dick-de-boer

Martin Janssen

Bestuurslid profiel Voortgezet Onderwijs (VO) en werkgeverschap, benoemd in december 2020
Lid Raad van Commissarissen Kober Kinderopvang, lid auditcommissie
Lid Raad van Toezicht Da Vinci College

Martin is bestuurslid met als aandachtsgebieden werkgeversbeleid en voortgezet onderwijs. Hij bekleedt diverse toezichthoudende functies in zowel de publieke als private sector. Tegenwoordig werkt hij vanuit zijn eigen onderneming voor opdrachtgevers aan vragen over strategie, organisatievormen, bedrijfsprocessen en het besturen van de organisaties. Daarvoor heeft hij ruime ervaring opgedaan als HR professional in diverse ondernemingen. Hij ziet goede opvang, zorg, begeleiding en onderwijs als een belangrijke sleutel tot een goed bestaan.
Zijn motivatie wordt ingegeven door het in de goede richting willen bewegen van mensen en hun organisaties om deze zo hun doelen te laten bereiken met oog voor de belangen van iedereen die daarbij betrokken is. Met die inzet zet hij zich ook in voor goed en kundig toezichthouderschap.
Als bestuurslid wil hij graag zijn ervaring opgedaan als werkgever benutten voor de vereniging en tevens helpen om de VTOI-NVTK verder te brengen met het bieden van diensten waar zowel vanuit leden als potentiële leden behoefte aan bestaat. Daarbij is het belangrijk om goed in het oog te houden wat in het kader van (maatschappelijke) verantwoording, normen en professionaliteit van toezichthouders wordt gevraagd.
“Maar het zijn uiteindelijk de mensen zelf die de organisatie maken”, aldus Martin. “Dat mag nooit worden vergeten. We moeten hen stimuleren te blijven leren, kennis te delen en anderen enthousiast mee te nemen in hun continue ontwikkeling.”

LinkedIn-profiel

img_0317-1

Contact

U kunt contact opnemen met het bestuur
via de directeur en/of bureaumanager.

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding