mari-helin-ilsnkt1imxe-unsplash

Toelichting CAO-akkoord

Publicatie:
01 oktober 2020

De stemming over het zogeheten onderhandelingsakkoord tussen de VTOI-NVTK en de VvOB is geweest en de achterbannen van de sociale partners hebben met een ruime meerderheid ingestemd met dit akkoord.
Ook al is een C AO-akkoord natuurlijk een pakket aan afspraken waarvan het niet zoveel zin heeft om die los van elkaar te bespreken, is aan de onderhandelingsdelegatie van de VTOI-NVTK wel gevraagd om een toelichting op de uitkomst en de onderliggende overwegingen en argumenten.

Beter onderwijs door beter bestuur

Van bestuurders in onderwijs en kinderopvang wordt veel deskundigheid en professionaliteit gevraagd. Gelet op de razendsnelle ontwikkelingen in onze samenleving moeten zij zich niet alleen voortdurend aanpassen aan veranderende omstandigheden maar ook daarbij hun eigen deskundigheid en vitaliteit op een goed en hoog peil weten te houden. En dat in een maatschappelijk klimaat dat vooral algemene onvrede laat zien als het gaat om de maatschappelijke waardering voor onderwijs, onderwijzend personeel en de loonontwikkeling, zoals bleek uit uiteenlopende acties.

Erkenning met passende waardering

Sociale partners hebben voor 2020 in de CAO passende afspraken gemaakt om de positie van de bestuurders te versterken met een eenmalige beloning van bruto € 4.000,= en een algemene salarisverhoging van 3,4% die valt binnen de overeengekomen Ministeriële regeling.

Beter bestuur met een CAO die professionaliteit en groei stimuleert

  • Aan de vorming van de CAO 2020 liggen zodoende de volgende uitgangspunten ten grondslag:
  • Een CAO met een salarisafspraak die naadloos past in de Ministeriële regeling zoals afgesproken.
  • Een CAO die de verantwoordelijkheden van Bestuurder onder huidige omstandigheden in de samenleving erkent en waardeert.
  • Een CAO die loopbaan, vitaliteit en groei van Bestuurder- en de dialoog met Toezichthouders faciliteert.
  • Een CAO die niet voorbij gaat aan de onrust en onvrede die er heerst aan het onderwijsfront daar waar het om passende en rechtvaardige beloning en werkdruk gaat. Stakingen, onbalans in beschikbaarheid van gekwalificeerd onderwijspersoneel en de kinderopvang- en onderwijsinstellingen als steeds meer het scharnierpunt van de samenleving, onderschrijft dit.
  • De toegenomen complexiteit en afbreukrisico op bestuurlijk niveau voor professioneel leiderschap met veelzijdige invloeden en risico’s die de kwaliteit van kinderopvang- en onderwijsinstellingen kunnen laten ontsporen.
  • Een loonkostenontwikkeling die in de pas loopt, uitlegbaar en verantwoord is.
  • Een passende (niet bovenmatig) algemene salarisverhoging voor een verantwoorde salarisontwikkeling.
  • Een eenmalige beloning voor erkenning van de actuele bestuurlijke complexiteit (vluchtelingen, lerarentekort, arbeidsmarktproblematiek, integratie, maatwerk onderwijs, sociaal scharnierpunt samenleving) zonder dat dit tot structureel hogere loonkosten leidt.

Sociale partners voelen verantwoordelijkheid en bouwen aan vertrouwen

De VTOI-NVTK en VvOB onderkennen een sterke en gezamenlijke verantwoordelijkheid om passende CAO afspraken te maken waarbij bouwen aan wederzijds vertrouwen en een gezamenlijke visie op CAO vorming en arbeidsvoorwaardenontwikkeling het vertrekpunt zijn. Na het bereiken van het onderhandelingsakkoord voor de CAO 2020, gaat samenwerking in werkgroepen onverkort door om gemaakte afspraken te implementeren. Hoog op agenda staat het inrichten van een geïntegreerd loongebouw voor PO en VO-bestuurders.

Professioneel Bestuur en Toezicht

Sociale partners gaan gedurende de looptijd van de CAO door op de ingeslagen weg. Om Bestuur en Toezicht te professionaliseren als verbinder van mens en samenleving zodat kinderopvang en onderwijs het beste aan de jonge generatie in ontwikkeling biedt. Professioneel Toezicht zal leiden tot professioneel Werkgeverschap om Bestuurders (verder) te professionaliseren, te inspireren en te doen groeien in hun loopbaan. Sociale partners werken in 2020 nauw samen om hierover afspraken te maken en deze uit te voeren.

Onderhandelingsdelegatie VTOI-NVTK

Contact: caobestuurder@vtoi-nvtk.nl

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding