schermafbeelding-2021-06-30-om-15.13.48

Tineke Onink: 'Samenwerking tussen PO en kinderopvang? Zoek de verschillen!'

Publicatie:
30 juni 2021 - 8:00 uur

Terugblik online lunchcollege met Tineke Onink


Op donderdag 24 juni gaf Tineke Onink - directeur/bestuurder bij een kinderopvangorganisatie in regio Haaglanden, bestuurder bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, toezichthouder bij een onderwijsinstelling in regio Utrecht én voormalig lid van de kwaliteitscommissie van de VTOI-NVTK - over de succesfactoren van samenwerkingsverbanden tussen primair onderwijs en kinderopvang.

Lunchcollege gemist? Kijk het online terug!
Heeft u het online lunchcollege gemist? Bekijk het lunchcollege terug via ons YouTube kanaal.

Slides nalezen? Download ze en deel met uw Raad van Toezicht!
Op veler verzoek delen wij de slides van het online lunchcollege met u. Wij juichen het uiteraard toe als u deze informatie met de leden uit uw Raad van Toezicht deelt. Download de slides onderaan deze pagina.

Bent u benieuwd naar de rapporten waar Tineke in haar slides naar verwijst? Download de rapporten onderaan deze pagina.

Lees de veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden
Tijdens het online lunchcollege was er gelegenheid om vragen te stellen via de chat. Hieronder hebben wij een aantal vragen aan Tineke Onink en bijbehorende antwoorden verzameld. Voor beantwoording van overige vragen verwijzen wij u naar de laatste 10 minuten van de opname van het lunchcollege op ons YouTube kanaal.

Aan wie is het om de eerste stap richting een IKC te zetten? Is het aan toezichthouders om die kans te benoemen en bespreken met het bestuur? Of is het aan bestuurders om dit initiatief te nemen?
Beiden hebben hier een rol in. Bestuurders hebben de rol niet alleen om voor kwaliteit van kinderopvang en onderwijs te zorgen, maar ook rekening te houden met de context waar ze zich in bevinden. Dit geldt niet alleen voor de wettelijke verplichtingen die ze vanuit het Ministerie van VWS en OCW krijgen opgelegd zoals Passend onderwijs. Ook de hele verandering van de maatschappij, waarin bijvoorbeeld gelijke kansen een rol spelen, heeft een bestuurder de opdracht hier rekening me te houden. De trends van 0-12 en 10-14 0f 0-18, zijn geen eendagsvliegen, maar een trend om kinderen gelijke kansen te geven en steeds meer te richten op talentontwikkeling van wat kinderen wél kunnen, dan dat ze afgerekend worden wat ze niet kunnen en op dat laagste niveau worden beoordeeld in hun verdere schoolloopbaan.

Raden van Toezicht zijn bij uitstek de partij die namens de maatschappij Toezicht houdt, en dus ook degene is, die bij uitblijven van deze initiatieven deze bespreekbaar maakt bij strategische keuzes en/of vastlegt in een toezichtskader.

Welke rol spelen toezichthouders bij het borgen van een doorgaande ontwikkellijn van de IKC?
Hier ligt wellicht een mooie rol voor de RvT op gebied van inhoudelijke kwaliteit. Als je uit wetenschappelijke onderzoeken leest dat de doorgaande lijn positief werkt voor met name de schakelpunten en dat ook het zorgsysteem binnen een kindcentrum beter werkt, omdat je vanuit diverse invalshoeken een blik hebt, dan zijn dit de onderwerpen die bij de verantwoording over de kwaliteit door bestuurders binnen een RvT of kwaliteitscommissie een punt op de agenda kunnen zijn.

Als een onderwijsinstelling en kinderopvangorganisatie zich tot een IKC ontwikkelen, wat gebeurt er dan met de Raden van Toezicht van die organisaties? Moeten zij fuseren?
Dit is afhankelijk van de vorm die zij kiezen. Wanneer er gekozen wordt voor een bestuurlijke fusie, dan is dit aan de orde. Wanneer op bestuurlijk niveau twee aparte organisaties blijven bestaan, dan houdt ieder gewoon zijn eigen RvT. Voorbeeld; Als bestuur heb ik 4 IKC’s en één in oprichting met 4 onderwijsorganisaties. Onze bestuurders en RvT’s werken nog steeds vanuit hun eigen orgaisatie.

De keuze om van de school om een IKC te worden komt vaak vanuit de school en/of het schoolbestuur, waarbij de schoolleiders vaak de stuwende kracht zijn achter de samenwerking binnen het IKC. Hoe kan een RvT het schoolbestuur hierin ondersteunen?
Door in ieder geval de visie en strategie te ondersteunen, door interesse te tonen en bijvoorbeeld werkbezoeken te houden waarbij zowel onderwijs als kinderopvang aanwezig is en zodiende te leren van twee werelden. Door vooral toezicht te houden op de borging ervan in samenwerkingsovereenkomsten. Maar ook bij andere strategisch beleids onderwerpen zoals personeel, huisvesting, investeringen IKC vorming te betrekken. Bij voorbeeld strategisch personeelsbeleid; Hoe kan IKC vorming bijdragen aan strategisch personeelsbeleid? Doorstroom van ped.mdw? Inzet van pedmdw als onderwijsasst? Dagarrangementen waardoor docenten werken aan kernvakken en ped.mdw aan de brede talentpntwikkeling? Dus andere mix van personeel?

In hoeverre kan een Raad van Toezicht advies geven bij het definiëren van de doelen van een IKC?
Als het goed is, start een IKC ontwikkeling met het gezamenlijk ontwikkeling van visie en doelen vanuit de beide teams. Hier ligt de succesfactor. Wanneer medewerkers de meerwaarde van elkaar zien voor de kinderen, dan hoeft een RvT hier niet iets aan toe te voegen.

Wanneer er meer gekozen wordt voor een IKC uit opportunistische doelen; (gezamenlijk huisvesting gedwongen door gemeenten, denken dat bij KO geld te halen valt om eigen middelen aan te vullen, marktegrichte redenen om zo meer aantallen kinderen binnen te krijgen dan de collega school in de buurt. Dan kan een RvT hier wel vragen over stellen. Omdat wanneer er niet vanuit de inhoud wordt gewerkt, er meer aandacht en energie gaat naar onderhandelingsposities en wie heeft het waar voor het zeggen, dan waar het daadwerkelijk om gaat.

Een RvT heeft vanuit haar maatschappelijke opdracht dus altijd de verantwoordelijkheid om naar de inhoud te vragen.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding