schommelen_web

Onderhandelingsresultaat cao Bestuurders PO

Publicatie:
03 augustus 2018

Tijdens een cao overleg op 10 juli 2018 hebben VTOI-NVTK en Bestuurdersvereniging Primair Onderwijs (BvPO) opnieuw met elkaar gesproken over het afsluiten van en cao bestuurders PO voor de periode 2018-2019 en over het afsluiten van één cao voor het funderend onderwijs in 2020. Beide partijen hebben elkaar bijgepraat over de visie op de toekomst.

1.Cao vanaf 2020

Beide partijen hebben de afspraak bevestigd gezamenlijk aan het werk te gaan om tot een toekomstbestendige cao te komen. Deze nieuwe cao zal ingaan vanaf 2020. De cao voor bestuurders zal niet langer gekoppeld zijn aan de reguliere cao PO. Er wordt gestreefd naar een gezamenlijke cao voor bestuurders in het funderend onderwijs. Mocht dat niet lukken, dan zullen onderstaande afspraken de uitgangspunten vormen voor de cao Bestuurders PO (vanaf 2020):

  • De salarisschalen van de cao bestuurders PO zullen niet langer automatisch gelijk aan de reguliere cao PO stijgen;
  • Er wordt een nieuw salarisgebouw ontworpen binnen de WNT-regeling van OCW waarbij het aantal schalen en treden onderwerp van gesprek is;
  • Er vindt een versobering van bovenwettelijke werkloosheidsmaatregelen plaats (uiterlijk per 2020);
  • Er wordt in de cao expliciet aandacht gegeven aan de professionalisering van de bestuurder, nevenfuncties van de bestuurder en het samenspel bestuurder-toezichthouder.

2. Cao Bestuurders PO van 1 september 2018 tot 1 januari 2020

Ten aanzien van de invulling van de cao Bestuurders PO tot 1 januari 2020 waren de voornaamste gesprekspunten loonontwikkeling en bovenwettelijke werkloosheidsmaatregelen. Dit heeft geresulteerd in de volgende afspraken:

Conform de huidige afspraak (de stijging van het salaris van de bestuurder volgt de trend van de reguliere cao PO) worden de salarisschalen verhoogd met een percentage van 2,5 procent* en er wordt een eenmalige uitkering van 750 euro uitgekeerd (in oktober 2018) naar rato van de betrekkingsomvang. Dit gaat in per 1 september 2018.

Vanaf 1 januari 2020 geldt de afspraak van de automatische koppeling van salarisstijging in de reguliere cao PO niet langer.

Voor de VTOI-NVTK is het belangrijk dat regelingen voor bestuurders (bovenwettelijke werkloosheidsmaatregelen) niet gunstiger zijn dan voor medewerkers die onder de reguliere cao PO vallen. Daarom is een versobering van de bovenwettelijke werkloosheidsmaatregelen nodig. Dit zal in ieder geval ingaan per 1 januari 2020, maar versnelling is zeer wenselijk. Op dit moment vallen de bestuurders vanwege overgangsrecht nog onder het BBWO. Zodra de Minister van Onderwijs uitsluitsel heeft gegeven over de uitstaande vragen* gaan cao partijen direct het gesprek aan om concrete afspraken te maken over deze versobering. Onderdeel van die afspraken zal in ieder geval zijn het verkorten van de aanvullende uitkering van 75% van 12 maanden naar 6 maanden, conform WOPO.

De basis voor de professionalisering wordt de set van professionaliseringsthema’s voor bestuurders in het funderend onderwijs zoals vastgesteld door de BvPO, de OBV en de VO-academie. De tekst hiervoor wordt gelijkluidend in beide bestuurderscao’s.

Er zullen technische aanpassingen worden gedaan wanneer dit noodzakelijk is vanwege gewijzigde wet- en regelgeving. Overige bepalingen van de huidige cao zullen inhoudelijk niet ingrijpend gewijzigd worden. Wél zullen er een aantal artikelen anders geformuleerd worden om eenduidigheid in interpretatie en transparantie te bevorderen.

Samenvatting:

  • De salarisschalen worden per 1 september 2018 verhoogd met een percentage van 2,5 procent en een eenmalige uitkering van 750 euro (in oktober 2018) naar rato van de betrekkingsomvang;
  • Afspraken over versobering van de bovenwettelijke werkloosheidsmaatregelen worden gemaakt zodra er duidelijkheid is vanuit het Ministerie van OCW, maar zullen in ieder geval ingaan per 1 januari 2020 en houden o.a. het verkorten van de aanvullende uitkering van 75% van 12 maanden naar 6 maanden in;
  • De basis voor de professionalisering wordt de set van professionaliseringsthema’s;
  • Er zullen technische aanpassingen worden gedaan en een aantal artikelen worden anders geformuleerd om een duidelijke toepassing van de cao-bepalingen te bevorderen.

Tot slot

De onderhandelaars van de VTOI-NVTK zijn blij dat de gesprekken tot dit resultaat hebben geleid. Ze leggen het onderhandelingsresultaat met een positief advies aan u voor. Zodra de teksten gereed zijn, wordt er (de laatste twee weken van augustus) een digitale ledenraadpleging onder de toezichthouders in het PO gehouden. Hebt u in de tussentijd al (dringende) vragen? U kunt per mail contact opnemen met het bureau van de VTOI-NVTK (toezichthouders en administratiekantoren) of de BvPO (bestuurders).

Bestuur en bureau VTOI-NVTK


*Het is onwaarschijnlijk, dat wanneer de cao bestuurders PO gevolgd wordt, de bezoldiging boven de WNT-regeling van het Ministerie van OCW uitkomt. Desondanks roepen we onze leden op naar alle componenten van de bezoldiging te kijken die meetellen voor de WNT maxima.

**De uitvoeringsregels van de WNT zijn niet eenduidig over het gegeven dat de bovenwettelijke werkloosheidsmaatregelen binnen de WNT-norm vallen (waarbij wordt uitgegaan van 75.000 euro). Deze vraag ligt ter beantwoording bij de het Ministerie van OCW.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding