springenbal_web

Nieuwe cao bestuurders VO 2018-2019: onderhandelaarsakkoord VTOI-NVTK en OBV

Publicatie:
07 december 2018

De cao-partijen VTOI-NVTK en Onderwijs Bestuurdersvereniging Voortgezet Onderwijs (OBV) hebben afgelopen week een onderhandelaarsakkoord met elkaar afgesloten. Voor de periode 2018-2019 zijn er afspraken gemaakt over het salaris in 2018 en 2019, een eenmalige uitkering in 2018, eventuele technische aanpassingen en voor het vervolgtraject: de cao na 1 januari 2020. De looptijd van deze cao is tot 1 november 2019. Hiermee is gebroken met de trend dat de salarissen van de cao Bestuurders VO automatisch meestijgt met de reguliere cao VO; met dit akkoord blijven werkgevers hier structureel 0,75% onder de procentuele verhogingen van de cao VO.

Wat eraan vooraf ging…

Op 29 november 2018 is het cao-overleg tussen VTOI-NVTK en de OBV hervat nadat het overleg eind juli 2018 door de OBV was opgeschort. De reden hiervoor was dat de VTOI-NVTK de loonsverhoging van de cao VO die toen recent was afgesloten, niet langer wilde volgen. Er was geconstateerd dat deze loonsverhoging voor een groot aantal schalen uit het loongebouw een overschrijding van de WNT normen in de OCW-sectoren tot gevolg zou kunnen hebben. Na een periode van evaluatie en reflectie is er contact geweest tussen de delegatieleiders, die tot de conclusie zijn gekomen dat er een basis lag om het gesprek te hervatten.

Overleg donderdag 29 november 2018

Tijdens een formeel cao-overleg hebben VTOI-NVTK en de OBV opnieuw met elkaar gesproken over het afsluiten van een cao bestuurders VO. Dit gesprek heeft op 29 november jl. in Utrecht plaatsgevonden. De OBV heeft hieraan voorafgaand een voorstel gedaan aan de VTOI-NVTK, waarbij men als uitgangspunt hanteerde het volgen van de loonontwikkeling van de reguliere cao VO. De VTOI-NVTK wilde niet meegaan met deze verhoging. Daarmee is het knelpunt van de disbalans tussen het loongebouw en de sectorale WNT-normen immers niet opgelost (ondanks meest recente verhoging van de WNT normen OCW-sectoren). De VTOI-NVTK heeft een tegenbod gedaan aan de OBV en vice versa. Uiteindelijk heeft de VTOI-NVTK het volgende aanbod gedaan:

  • de salarissen worden met terugwerkende kracht tot 1 juni 2018 verhoogd met 2,35%, mits de WNT normen OCW-sectoren niet worden overschreden;
  • de salarissen worden per 1 januari 2019 met 1,4% verhoogd, mits de WNT normen OCW-sectoren niet worden overschreden;
  • in december 2018 wordt een eenmalige uitkering van 1 procent uitbetaald conform de berekeningswijze van de reguliere cao VO; mits de WNT normen OCW-sectoren niet worden overschreden;
  • er zullen de noodzakelijke tekstuele aanpassingen in de cao worden aangebracht ter bevordering van een eenduidige interpretatie van de cao-bepalingen.
Resultaat

Na het uitwisselen van argumenten is het overleg diezelfde middag gestaakt, waarna de afspraak is gemaakt maandagmiddag contact met elkaar te hebben. De OBV heeft de VTOI-NVTK laten weten akkoord te gaan met het voorstel, maar op voorwaarde, dat de looptijd van de cao tot 1 november 2019 zal zijn. De VTOI-NVTK is hiermee akkoord gegaan met daarbij de kanttekening dat er geen rechten ontleend kunnen worden over de dan verstreken periode. Zoals eerder aangegeven, is gebroken met de trend dat de salarissen van de cao bestuurders VO automatisch meestijgen met de reguliere cao VO. Om deze reden hebben de werkgevers er mee ingestemd dat er bij het aflopen van de cao aan beide partijen de mogelijkheid wordt geboden zaken in te brengen; dit wordt gebruikt als een evaluatiemoment waarbij de vorderingen voor de nieuwe cao voor het funderend onderwijs voor dit overleg in belangrijke mate de toon zullen zetten.

Tenslotte

De onderhandelaars van de VTOI-NVTK leggen het resultaat van de besprekingen voor ter beoordeling aan de toezichthoudende organen van de sector VO. Deze leden (de voorzitters) zullen hierover een separaat bericht ontvangen.

Contact

Hebt u vragen over het onderhandelaarsakkoord? U kunt per mail contact opnemen met het bureau van de VTOI-NVTK (toezichthouders en administratiekantoren) of de OBV (voor bestuurders).

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding