melissa-walker-horn-76hioi5ni1e-unsplash

Minister pleit voor loonsverhoging pedagogisch medewerkers

Publicatie:
15 september 2022

Kinderopvangminister Van Gennip (SZW) komt in actie tegen het personeelstekort in de kinderopvang. De campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’ wordt verlengd door de eerder toegekende subsidie te verhogen. Ook de verruiming van de inzet van beroepskrachten in opleiding met twee jaar blijft gelden en de inzet van groepshulpen wordt gestimuleerd door best practices te delen. Verder wil Van Gennip ‘een aantal knellende kwaliteitseisen’ aanpakken.

De minister constateert in een brief aan de Tweede Kamer dat er momenteel een tekort van bijna 5000 werknemers is in de kinderopvang. Als gevolg van de personeelstekorten lopen de wachtlijsten op, ziet Van Gennip. Uit een flitspeiling begin april onder ouders met een kind op de kinderopvang blijkt dat ongeveer 20 procent van de ouders op een wachtlijst staat.

De minister benadrukt wel in haar brief dat ze de problemen niet alleen vanuit Den Haag kan oplossen, omdat de kinderopvang een private sector betreft. Kinderopvangorganisaties dragen zelf verantwoordelijkheid voor het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd personeel.

Van Gennip: ‘Goede arbeidsvoorwaarden spelen daarbij een belangrijke rol. In september starten de onderhandelingen van de sociale partners voor een nieuwe cao in de kinderopvang. Ik moedig de sociale partners aan om zorg te dragen voor goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden – om het werk in de kinderopvang zo aantrekkelijk mogelijk te maken.’

Ze juicht ook het initiatief van Kober, een kinderopvangorganisatie met ruim 200 locaties in West-Brabant, toe dat een pilot met groepshulpen gestart. Van de 80 vacatures die zijn opengesteld zijn er nu 64 gevuld. Het initiatief heeft als doel om de werkdruk voor pedagogisch professionals en de daarmee samenhangende uitstroom en verzuim te verminderen.

Van de 64 groepshulpen zijn er 22 voortgekomen uit de samenwerking met het Werkgever Service Punt West-Brabant, waarbij is ingezet op het bemiddelen van onbenut arbeidspotentieel richting de kinderopvang. Van Gennip wil dit initiatief breder bekend maken in de kinderopvang.

Na overleg met de sector kinderopvang wil Van Gennip nadenken over drie mogelijke aanpassingen van de kwaliteitswet kinderopvang, de Wet IKK. Zo wil zij concrete voorstellen doen om het vaste gezichten criterium flexibeler in te vullen. Onderzocht wordt of beroepskrachten in opleiding als vast gezicht ingezet kunnen worden. Dit idee eindigt met de mystificatie om te verkennen ‘of het mogelijk is dat houders op korte termijn meer ruimte krijgen om een andere beroepskracht als vast gezicht in te zetten wanneer een vast gezicht afwezig is’.

Ook de 3-uursregeling voor de beroepskracht-kindratio (BKR) kan eenvoudiger door het registreren van de drie uur op een dag waarop afgeweken mag worden van de BKR, in plaats van de 3 uur afwijking van de BKR vooraf schriftelijk vastleggen. De derde oplossing zoekt Van Gennip bij de buitenschoolse opvang. Daar wil ze meer flexibiliteit creëren door de BKR op locatieniveau te berekenen (in plaats van op groepsniveau), door eenvoudiger locaties te gaan clusteren tijdens vakantieperiodes en vrije dagen, en het inzetten van ‘anders’ gekwalificeerde medewerkers (bijvoorbeeld op het gebied van sport, muziek, cultuur).

De minister besluit haar brief met ‘oplossingen’, die zij meteen afwijst. Zo ziet ze weinig in het inperken van de openingstijden van de kinderopvang van 11 uur naar 9 uur per dag. Dit zou de toegankelijkheid van kinderopvang beperken. Hierdoor verliezen ouders flexibiliteit om (meer uren) te werken.

Ook in het verlagen van de beroepskracht-kindratio (BKR) ziet zij niets. Het gaat ten koste van de kwaliteit van de kinderopvang omdat een pedagogisch professional dan de aandacht over meer kinderen moet verdelen. En dit zorgt juist weer voor een hogere werkdruk. Tot slot wijst ze het idee af om gebruik van kinderopvang minder financieel te ondersteunen of een meer geleidelijke transitie naar het nieuwe stelsel, om de vraag naar opvang te verminderen.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding