michael-fousert-qu79k5rdeda-unsplash-1

Kabinet: we doen al genoeg tegen segregatie

Publicatie:
08 april 2021

Het demissionaire kabinet onderschrijft het belang van het tegengaan van segregatie in het onderwijs. Dat staat in de kabinetsreactie op het rapport ‘Samenleven in verscheidenheid’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Op 14 december 2020 heeft de WRR het rapport over beleid voor een migratiesamenleving aangeboden aan het kabinet. Het rapport is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar de maatschappelijke kansen en knelpunten die migratie naar Nederland met zich meebrengt en de daaruit voortvloeiende verscheidenheid in de bevolkingssamenstelling.

Het WRR-rapport meldt dat de toenemende verscheidenheid om een versterking van de competenties van professionals vraagt, vooral in het onderwijs, de zorg en de sociale huisvesting. In scholen lijkt een interculturele benadering het best te werken en bij te dragen aan culturele familiariteit. Als kinderen zich op school erkend en gezien voelen, voelen ze zich meer thuis en presteren ze beter. Bij een interculturele aanpak hoort ook dat er aandacht is voor de culturele achtergronden van gevestigde groepen.

In navolging van de WRR onderschrijft het kabinet nu het belang van het tegengaan van segregatie in het onderwijs. ‘In december 2020 is de beleidsagenda om segregatie in het onderwijs tegen te gaan naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd’, schrijft het kabinet. In deze agenda zijn maatregelen aangekondigd die bevorderen dat kinderen van ouders met een verschillende sociaaleconomische status (ses) elkaar meer ontmoeten in het onderwijs.

Het kabinet erkent ook het belang van interculturele kennis en competenties onder leraren als voorwaarde voor een goed functionerend onderwijssysteem. ‘In de Wet primair onderwijs (WPO) en Wet voortgezet onderwijs (WVO) zijn bekwaamheidseisen, opgesteld door de beroepsgroep, vastgelegd. De bekwaamheidseisen zijn door de opleidingen vertaald naar de kennisbases, waarin staan wat leraren ten minste moeten kennen en kunnen. Ook is de competentie omgaan met culturele diversiteit opgenomen in de kennisbases. Ook de herziening van het curriculum in het funderend onderwijs, de aangescherpte burgerschapsopdracht en de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) leiden tot het verbeteren van de interculturele vaardigheden en kennis onder leraren.’

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding