header-met-congreslogo

Jaarcongres 2022: Grip op kwaliteit?!

Publicatie:
18 oktober 2022

donderdag 1 december 2022, vanaf 10.30 uur in Leerhotel Het Klooster, Amersfoort

Als toezichthouders spannen wij ons in om bij te dragen aan een veilige (leer)omgeving voor onze kinderen, waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Steeds vaker moeten we echter erkennen dat die leeromgeving onder druk staat. Of het nu komt door oplopende tekorten op de arbeidsmarkt of door andere factoren, de roep om verbetering en versterking van de kwaliteit van onderwijs en kinderopvang klinkt steeds luider door in alle overheidsplannen en -rapporten. Maar hoe verhouden al die nieuwe plannen en maatregelen zich tot de ervaringswereld van mensen in de instellingen voor onderwijs en kinderopvang? Wat is hun visie op kwaliteit en vooral: wat zouden we zelf kunnen bijdragen aan innovatie en verbetering?

Ter voorbereiding ging de VTOI-NVTK op verkenning in de wereld van onderwijs en kinderopvang. We hebben aan kinderen, ouders, docenten en andere betrokkenen de vraag voorgelegd wat zij onder kwaliteit verstaan. Deze verkenning komt in de weken voorafgaand aan het congres beschikbaar als deel 1 en deel 2 van een podcastserie. Tijdens het congres bespreekt een panel van ervaringsdeskundigen de resultaten van die verkenning, hun bijdrage verschijnt als live podcast deel 3. De panelleden focussen zich ook op de veranderende rol van het interne toezicht.

Minister Wiersma roept toezichthouders op om de kwaliteit van onderwijs niet alleen te controleren, maar ook in gesprek te gaan met makers en afnemers.

Marlies Honingh geeft haar visie op nuances in het denken over onderwijskwaliteit. Zij onderzoekt o.a. de kwaliteit van bestuur in de semi-publieke sector | co-productie | bestuur en beleid in het onderwijs.

Het middagprogramma staat in het teken van grip op kwaliteit door modern en verantwoord toezicht in de vorm van workshops, masterclasses en andere actieve werkvormen.

Meld je direct aan voor het jaarcongres

OCHTENDPROGRAMMA

10.30 uur
Ontvangst met koffie / thee

11.15 uur
Opening door dagvoorzitter Lisa Peters

Aan het woord: minister Dennis Wiersma
minister voor primair en voortgezet onderwijs

Interview: Marlies Honingh
universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Live opname van de Kwaliteitscast
met podcastpanel onder leiding van Marrit de Vries

In het podcastpanel

Hartger Wassink
Hartger is organisatiepsycholoog en gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij werkt als zelfstandig onderzoeker en adviseur voor bestuur en toezicht, voor met name de onderwijssector. De grote stap voor raden van toezicht naar meer inhoudelijk toezicht vraagt erom dat zij een oordeel geven over kwaliteit van onderwijs in brede zin.

hartger-mm

Karin Wouters
Karin werkt als directeur onderwijs op het Christelijk Lyceum Veenendaal en is voorzitter van het bestuur van Schoolleidersregister VO (SRVO) dat zich met een beroepsstandaard hard maakt voor de kwaliteit van schoolleiders. Zonder in modieus taalgebruik te willen vervallen, vindt zij ‘merkbaarheid’ minstens zo belangwekkend als ‘meetbaarheid’.

karin-mm

Loes Ypma
Loes is voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Zij deelt de visie van de BMK waarin kinderopvang wordt georganiseerd vanuit een maatschappelijke opdracht en publiek gefinancierd met een focus op innovatie en duurzame kwaliteitsverbetering. Loes Ypma: ‘Ik ga ervanuit dat het in de toekomst vanzelfsprekend is dat alle kinderen naar de kinderopvang, gastouderopvang of bso gaan.’

marloes-mm

MIDDAGPROGRAMMA

12.30 uur
Lunch

13.30 uur
Twee rondes met deelsessies (maak een keuze bij de aanmelding)

15.30 uur
De oogst van de dag, met aansluitend netwerkborrel

17.00 uur
Einde programma

Deelsessies

Deelsessie 1 | Grip op doelmatigheid | Stefan Peij

Een van de belangrijkste taken van het toezicht is toezien op de rechtmatigheid van de bestedingen. Tegelijk staat er in de nieuwe plannen van bijvoorbeeld de Onderwijsinspectie dat de beoordeling van de doelmatigheid van de bestedingen minstens zo belangrijk is en moet gaan worden. Maar hoe doen we dat eigenlijk als gezamenlijke RvT’s in onderwijs en kinderopvang? En op welke manier is dat geborgd in het werk van de auditcommissies en daarmee binnen het beleid van de RvT’s?
Stefan is bedrijfskundige en gedragswetenschapper. Hij werkt als boardroom adviseur en is (co-)auteur van onder meer het Handboek Corporate Governance. Via de Governance University biedt hij onder andere een leergang aan speciaal voor leden van de auditcommissie. Hij had zitting in diverse commissies voor governancecodes en is auteur van de Governancecode Kinderopvang in opdracht van VTOI-NVTK en BdKO.

stefan-peij-mm-vierkant

Deelsessie 2 | Grip op kwaliteit van de professionele dialoog tussen bestuur en toezicht | Arthur Hol

Meer dan voorheen zal een RvT bij de aanstelling van de bestuurder de doelstellingen en verwachtingen kenbaar moeten maken en vastleggen. Maar ook de wijze waarop de RvT de bestuurder faciliteert in zijn of haar ontwikkeling. Voeren RvT en bestuur de juiste en goede gesprekken met elkaar? Welke gesprekken worden hier bedoeld?
De gesprekscyclus begint met de aanstelling van de bestuurder, stilstaan bij doelstellingen, functioneren, evalueren en belonen tot en met het vertrek van de bestuurder.
Hoe zien de stappen eruit en hoe borg je een goede voorbereiding en uitvoering?
Arthur is jurist en arbeids- en organisatiepsycholoog, partner bij De Koning Vergouwen Advocaten, directeur van HRM-College en programmadirecteur bij Governance University en sinds 5 jaar docent bij de VTOI-NVTK Academie ‘toezien op personeelsbeleid en organisatieontwikkeling’.

arthur-hol-vierkant

Deelsessie 3 | Grip op succesvol samengaan van kinderopvang en onderwijs | Jeanette de Jong

Kinderopvang en onderwijs samen in één organisatie, het klinkt heel logisch maar in de praktijk blijken er nogal wat hobbels te zijn. In deze deelsessie vertelt Jeanette de Jong over haar ervaring met het fusieproces tussen kinderopvang en onderwijs. Ze vertelt over hoe zij grip houden op de kwaliteit van de kindontwikkeling en de rol van de RvT in dit hele proces.

jeanette-de-jong-linkedin-2

Deelsessie 4 | Grip op integraal toezicht op kwaliteit | Hartger Wassink

Raden van toezicht maken een grote stap naar meer inhoudelijk toezicht. Dat is niet eenvoudig, omdat het vraagt dat je als toezichthouder een oordeel geeft over kwaliteit van onderwijs in brede zin. Je zou het 'integraal toezicht' kunnen noemen. Waar haal je daarvoor de criteria vandaan? Hoe richt je een hanteerbaar proces in, waarin vooral de dialoog centraal staat en het niet alleen om targets en vinkjes gaat? En hoe verbindt je dat met de werkgeversrol van de RvT? In deze deelsessie geeft Hartger handvatten om dit proces, dat op veel plekken al op gang is gekomen, een stap verder te brengen.

hartger-wassink-vierkant

Deelsessie 5 | Grip op professionalisering van bestuur | Maurits Derksen

Maurits is als onderhandelaar mede betrokken geweest bij de nieuwe cao voor bestuurders in het funderend onderwijs. In zijn masterclass gaat hij in op de belangrijkste beleidsveranderingen uit de nieuwe cao en met name op de visie van sociale partners op de professionalisering van bestuur (en toezicht). Hoe kan de cao een hulpmiddel zijn voor de RvT’s en hoe kunnen de RvT’s aanhaken bij de professionaliseringsthema’s uit de bestuurderscao?
Maurits was lid van de onderhandelingsdelegatie voor de Cao voor Bestuurders in Funderend Onderwijs. Hij heeft ruime ervaring als HRM-directeur bij grote (internationale) bedrijven en is toezichthouder bij meerdere onderwijsinstellingen. Hij vindt het als organisatiesocioloog leuk om het beste uit mensen en hun organisaties te halen en zet zich met passie in voor goed onderwijs. En daarmee ook voor goed toezicht.

maurits-derksen-2

Deelsessie 6 | Grip op inspectieoordeel, de netwerkrol van de RvT | Geert-jan Nillesen

Na eerder een oordeel 'zwak' te hebben gekregen, ontving het Jan van Brabant College in 2018 het oordeel 'goed' en predicaat 'excellent' voor de vwo-afdeling. Drie jaar later volgde de havo-afdeling. Het excellentieprofiel is gericht op het Brainportschoolconcept waarin samenwerking met de omgeving een belangrijk element is.
In deze deelsessie wordt ingezoomd op de rol van de raad van toezicht. Van een uitdaging op kwaliteit naar een actieve rol in het uitbreiden van het netwerk van de school. Hoe is het de leden gelukt om vanuit hun toezichthoudende rol een positieve bijdrage te leveren aan dit proces en tegelijkertijd de governance zuiver te houden?
Geert-jan is algemeen directeur van het Jan van Brabant College, visitator tweetalige scholen voor de Nuffic en lid van het schoolleidersoverleg Brainportscholen.

geert-jan-nillesen-vierkant

Deelsessie 7 | Grip op leren van en met elkaar | Henk Vermeulen

Collegiale visitatie is een mooie manier om een kijkje in de keuken van een andere RvT te nemen. Je vraagt advies aan een collega-RvT over een vraagstuk (ontwikkelpunt uit de zelfevaluatie) waar je als RvT mee verder wil. Wat levert een collegiale visitatie op? En hoe organiseer je die? In deze sessie hoor je meer over het belang van collegiale visitatie en over de eerste ervaringen van deelnemers aan de pilot. In deze pilot onderzoekt de VTOI-NVTK samen met leden hoe je zo’n visitatie efficiënt en effectief kan organiseren en welke ondersteuning de toezichthouders hierbij van de VTOI-NVTK willen ontvangen.
Henk is opgeleid als docent economie en vulde dit aan met een studie sociologie. Hij vervulde diverse functies binnen de Rabobank en is nu o.a. lid van een raad van toezicht bij een basisschool. Voor de VTOI-NVTK is hij projectleider van de pilot collegiale visitatie voor RvT’s.

henk-vermeulen-vierkant

Deelnameprijs
Leden € 275,- | Niet leden € 350,-

donderdag 1 december 2022, 10.30 uur
Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort

We zien uit naar je komst!

TIP

Vergeet niet podcast 1 en 2 te beluisteren voordat je naar het congres komt. Ze staan beide online.
in SoundCloud | in Spotify

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding