valinwater_web

De nieuwe kleineondernemersregeling in de btw

Publicatie:
28 juni 2019
De nieuwe kleineondernemersregeling in de btw

Per 1 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling (KOR) vervangen voor een nieuwe.

Huidige KOR
De huidige KOR bestaat uit een belastingvermindering en de mogelijkheid van ontheffing van de administratieve verplichtingen. Alleen natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen kunnen gebruik maken van de KOR.
De belastingvermindering houdt in dat tot een verschuldigde btw van € 1.345 of minder op jaarbasis de ondernemer geen btw hoeft af te dragen aan de Belastingdienst. Bij een per saldo op jaarbasis verschuldigd bedrag aan btw van meer dan € 1.345 doch maximaal € 1.883 geldt een degressieve belastingvermindering die volgens een bepaalde formule wordt berekend.
De ontheffing van de administratieve verplichtingen kan bij de inspecteur worden aangevraagd door de ondernemer die op jaarbasis per saldo niet meer dan € 1.345 aan btw verschuldigd is. De ondernemer mag dan geen btw meer op zijn facturen vermelden en mag de aan hem in rekening gebrachte btw niet aftrekken.
De ontheffing gaat in vanaf het eerstvolgende jaar na indienen van het verzoek. Indien het verzoek wordt gedaan vóór aanvang verrichten van de belaste economische activiteiten kan de ontheffing ingaan op de dag waarop de activiteiten zijn gestart.

Nieuwe KOR
De nieuwe KOR kan uitsluitend op verzoek door een in Nederland gevestigde ondernemer worden toegepast bij een omzet van niet meer dan € 20.000 per jaar (omzetgrens). De ondernemer die voor toepassing van de nieuwe KOR kiest, hoeft geen btw-aangifte te doen en is ontheven van de daarbij behorende administratieve verplichtingen. Daar staat tegenover dat de ondernemer de in rekening gebrachte btw niet kan aftrekken. Er moet wel een administratie van de omzet worden bijgehouden.
In tegenstelling tot de huidige KOR geldt de nieuwe KOR ook voor rechtspersonen, zoals stichtingen verenigingen en besloten vennootschappen.

Aanmelding
Het verzoek voor toepassing van de KOR vindt plaats door melding aan de inspecteur via het daarvoor bestemde meldingsformulier vier weken voorafgaand aan het belastingtijdvak waarin de vrijstelling toepassing vindt. Voor toepassing van de KOR vanaf belastingtijdvak aanvangende op 1 januari 2020 echter, dient de aanmelding uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen te zijn. Ondernemers die nu al ontheffing hebben van de administratieve verplichtingen voor de btw, gaan automatisch meedoen met de nieuwe KOR.

Duur vrijstelling
De vrijstelling geldt voor ten minste drie jaar vanaf het moment van deelname aan de nieuwe KOR. De deelname kan niet tussentijds worden beëindigd, behoudens twee uitzonderingen. Na opzegging na verstrijken van de periode van drie jaar, via het daarvoor bestemde afmeldformulier, geldt een wachttijd van drie jaar voordat de vrijstelling weer kan worden toegepast.

Uitzonderingen
Indien de omzetgrens van € 20.000 gedurende een kalenderjaar wordt overschreden, is de vrijstelling niet van toepassing op de levering of dienst waardoor die overschrijding tot stand komt en evenmin op de daaropvolgende leveringen en diensten. Bovendien kan dan pas drie jaar na overschrijding van de omzetgrens opnieuw gekozen worden voor de vrijstelling.
Voorts kunnen ondernemers die een ontheffing hebben van administratieve verplichtingen en automatisch zijn gaan meedoen met de nieuwe KOR, hun deelname op ieder moment beëindigen.

Ten slotte
Het is aantrekkelijk voor de sectoren die btw niet kunnen aftrekken, zoals de sectoren onderwijs en kinderopvang, indien de vrijstelling voor de btw door hun toezichthouders kan worden toegepast. De btw is immers voor deze sectoren een kostenpost.

Meer informatie over de nieuwe KOR is hier te vinden.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding