bordschrijven_web

Cao Bestuurders VO 2018-2019: werknemers en werkgevers maken verantwoorde afspraken!

Publicatie:
18 december 2018

Twee weken geleden is er een onderhandelaarsakkoord afgesloten tussen de VTOI-NVTK en de Onderwijs Bestuurdersvereniging Voortgezet Onderwijs (OBV). Het resultaat van deze besprekingen is ter beoordeling voorgelegd aan leden van beide verenigingen, die zich achter het akkoord hebben geschaard!

Loonsverhoging ruimschoots binnen cao-afspraken en WNT-regeling OCW

In de media zijn er recent berichten verschenen over het gegeven dat het salaris van onderwijsbestuurders binnen twee jaar tijd met bijna 8 procent zou zijn gestegen. Het klopt dat de bedragen van de WNT-regeling zijn geïndexeerd, maar er is geen sprake van dat de VTOI-NVTK en de OBV deze verhoging van de sectorale regeling zullen toepassen. Zij zijn als leden gebonden zich te houden aan de salaristabellen van de cao 2018-2019 en blijven met dit akkoord ruim binnen de WNT-regeling(1). Deze afspraken zijn overigens al in gang gezet, voor dat de regeling werd gepubliceerd. Ondanks dat de ruimte er is, vinden de cao-partijen het absoluut onwenselijk om zo’n grote salarisstijging toe te kennen. Werkgevers en werknemers laten hiermee zien hun verantwoordelijkheid te nemen!

Looptijd

De CAO VO 2018 - 2019 geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2018 en heeft een looptijd tot 1 november 2019. Werkgevers en werknemers hebben zich tijdens gesprekken positief uitgesproken over de gedeelde visie op de toekomst met als stip op de horizon een Cao voor Bestuurders in het Funderend Onderwijs ná 2020.

Afspraken

Een cao-afspraak was, dat de salarissen van de bestuurders gelijk stegen met die van de salarisschalen vallend onder de reguliere cao VO. Met deze trend is gebroken. Waarom? De salaristabellen van 2017 bleken bij een aantal schalen tegen de WNT-grens aan te schuren. Voor de WNT geldt niet alleen het salaris, maar tellen ook andere componenten mee. De cao-partijen zijn tot de volgende afspraken gekomen:

  • de salarissen worden met terugwerkende kracht tot 1 juni 2018 verhoogd met 2,35%, mits de WNT normen OCW-sectoren niet worden overschreden;
  • de salarissen worden per 1 januari 2019 met 1,4% verhoogd, mits de WNT normen OCW-sectoren niet worden overschreden;
  • in december 2018 wordt een eenmalige uitkering van 1 procent uitbetaald conform de berekeningswijze van de reguliere cao VO; mits de WNT normen OCW-sectoren niet worden overschreden;
  • Er zullen de noodzakelijke tekstuele aanpassingen in de cao worden aangebracht ter bevordering van een eenduidige interpretatie van de cao-bepalingen.

Let op! Er zijn toezichthoudende organen die de bestuurder(s) van hun organisatie in augustus-september een loonsverhoging hebben toegekend op grond van de richtlijn arbeidsvoorwaarden VO. Voor deze leden geldt dat de bovengenoemde verhoging hier niet bovenop komt, maar verrekend wordt. Het administratiekantoor en/of de P&O afdeling van de organisatie waar u toezichthouder bent, kan dat voor u berekenen.

Cao-teksten

De definitieve teksten van de cao zullen vanwege de vakantieperiode(2) in begin 2019 worden gepubliceerd. Voor de toezichthoudende leden van de VTOI-NVTK is er tevens aanvullende informatie beschikbaar op het ledenportaal: een notitie over de werkkostenregeling (wkr) en een notitie over de WNT.

Informatie voor administratiekantoren:

De salarisverhoging over 2018 en de eenmalige uitkering(3) kunnen vanaf dit moment verwerkt worden. De wijze waarop is afhankelijk van de afspraken die er tussen de organisatie en het administratiekantoor zijn gemaakt. De definitieve cao tekst zal, vanwege de vakantieperiode in begin 2019 worden gepubliceerd. Wel publiceren wij al de nieuwe salaristabellen.

Contact

Hebt u vragen? U kunt per mail contact opnemen met het bureau van de VTOI-NVTK (toezichthouders en administratiekantoren) of de OBV (voor bestuurders).

(1) VTOI-NVTK roept haar leden actief op om naar alle componenten van de bezoldiging te kijken die meetellen voor de maximale bedragen van de WNT-regeling van het Ministerie van OCW.
(2) Het bureau van de VTOI-NVTK is gesloten vanaf 21 december tot 2 januari.
(3) Conform de berekening van de eenmalige uitkering in de reguliere cao VO

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding