bordschrijven_web

Vacature Vrije School Zeeland

Voor de Raad van Toezicht Vrije School Zeeland en het Kindcentrum zoeken wij met ingang van oktober 2022 een lid voor de Raad van Toezicht.

Lid Raad van Toezicht Vrije School Zeeland- Kindcentrum

met aandachtsgebied Kinderopvang

Vrije School Zeeland:
De stichting Vrije School Zeeland (VSZ) is een middelgrote basisschool in Middelburg met ruim 200 leerlingen, die nauw samenwerkt met de stichting Kindcentrum (KC) Vrije School Zeeland. Deze omvat Peuterspeelzaal Madelief en BSO De Buitenkans. De beide stichtingen worden aangestuurd door één directeur/ bestuurder die verantwoordelijk is voor het bestuur en rapporteert aan de Raad van Toezicht. In beide stichtingen wordt gewerkt vanuit de menskundige visie van Rudolf Steiner op onderwijs en ontwikkeling van kinderen.

De Raad van Toezicht (RvT):
De RvT bewaakt de maatschappelijke rol en borging van de continuïteit van de organisatie. De RvT hanteert de Code Goed Onderwijsbestuur PO als richtlijn voor haar functioneren. Tevens fungeert de RvT als klankbord voor de bestuurder en geeft zij zowel gevraagd als ongevraagd advies. Het is voor de leden van de RvT de kunst om te schakelen en te balanceren tussen afstand en nabijheid, tussen toezichthouden en klankbord zijn, tussen persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie, tussen stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De RvT bestaat uit vijf leden en werkt met commissies: de remuneratiecommissie, de auditcommissie, de commissie onderwijskwaliteit en -innovatie en de commissie Kindcentrum. De Raad vergadert ten minste zeven maal per jaar, en twee keer per jaar met de medezeggenschapsraad. Daarnaast zijn er verschillende commissievergaderingen en een jaarlijkse bijeenkomst in het kader van de zelfevaluatie.

Wat vraagt Vrije School Zeeland voor de functie Kinderopvang:
• Affiniteit met het vrijeschoolonderwijs en de kinderopvang in het bijzonder;
• Helikopterview en de kunde om goed te structureren;
• Integriteit en analytisch denkvermogen;
• Kennis/ervaring met kinderopvang, peuteropvang, naschoolse opvang;
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
• Aanwezigheid op 7 à 8 bijeenkomsten per jaar, met een tijdbesteding van ca 8-10 uur per maand.

Wat biedt Vrije School Zeeland:
• De kans om een actieve bijdrage te leveren aan het vrijeschoolonderwijs in Zeeland;
• Samenwerking met de overige bestuursleden en de directeur-bestuurder;
• Scholingsmogelijkheden via VTOI en deskundigheidsbevordering via een extern bureau;
• Een gematigde bezoldiging, van € 900,- op jaarbasis en kilometervergoeding.

Tot slot:
De RvT gaat graag in gesprek met een persoon die met behoud van de relatie de lastige vragen stelt. De kandidaat is een autonome, stevige persoonlijkheid, heeft een kritische houding, wil de echte dialoog aangaan, biedt tegenspraak waar dat nodig is, legt de vinger op de zere plek, is transparant. Hij/zij kijkt naast zijn eigen portefeuille integraal en strategisch naar alle thema’s die voor een RvT relevant zijn. Wij horen graag waarom u deze nevenfunctie ambieert, wat uw specifieke bijdrage kan zijn of is m.b.t. de kinderopvang, of u ervaring heeft als toezichthouder, of u momenteel actief bent in uw loopbaan en wat uw regionale binding is.

Informatie:
Wilt u meer weten, neem dan contact op met de voorzitter van de Raad van Toezicht, dhr. Wil Wouters, tel. 06 51 25 69 32.

Solliciteren:
Om te solliciteren mail dan uw motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk 16 september naar rvt@vsz.nl.
De sollicitatiecommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, de directeurbestuurder en een vertegenwoordiging van de MR. De gesprekken vinden eind september plaats.

Downloads / documenten

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding