bordschrijven_web

Vacature Taalcentrum Almere

Voor Stichting Taalcentrum Almere is Aardoom & de Jong op zoek naar ervaren toezichthouders die een bijdrage willen leveren aan het goed functioneren van taalonderwijs in Almere. Naast affiniteit met bijzondere taalproblematiek bij kinderen brengt u specifieke deskundigheid in. Wij komen graag in contact met betrokken bestuurders en/of toezichthouders die ervaring meenemen op HRM en bedrijfsvoering & financiën.

Twee Leden Raad van Toezicht

Almere

Functieomschrijving
De organisatie en inrichting van passend en speciaal onderwijs in Almere is recent gewijzigd.
Taalcentrum Almere gaat als zelfstandige organisatie invulling geven aan haar doelstellingen. Eén van de gevolgen is dat ook de governance van deze organisatie aanpassing behoeft. Taalcentrum Almere wordt bestuurd door een interim bestuurder. De Raad van Toezicht van Taalcentrum Almere bestaat straks uit 4 leden. Na 1 jaar wordt de samenstelling van de Raad van Toezicht geëvalueerd.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op diverse taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zoals vastgelegd in de statuten. Gelet daarop, wordt gestreefd naar een samenstelling van de Raad van Toezicht waarin de volgende aandachtsgebieden zoveel als mogelijk vertegenwoordigd zijn:

a) bestuurlijke verhoudingen;
b) onderwijs en jeugdzorg;
c) financiën en bedrijfsvoering;
d) juridische kennis;
e) HRM deskundigheid.

Voor de Raad van Toezicht worden nu leden gezocht met expertise op HRM en bedrijfsvoering & financiën.

Functie-eisen
Als Lid Raad van Toezicht dient u in staat te zijn om:
• afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren;
• beoordelen te combineren met adviseren/stimuleren;
• het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijke belang;
• besluitvaardig te handelen;
• te werken met globale informatie en om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan hen voorgelegde aangelegenheden;
• ontwikkelingen in het onderwijs, de jeugdzorg en de maatschappij te volgen;
• door de informatie heen te kijken en organisatorische spanningen te herkennen;
• hun deskundigheid op peil te houden en hun eigen functioneren te (laten) evalueren;
• in voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor eventuele overige taken.

De leden van de Raad van Toezicht voldoen aan de volgende kenmerken:
• bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
• analytisch sterk;
• in staat om een integrale belangenafweging te maken;
• rolvast als toezichthouder:
o het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
o het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
o werkgever van de bestuurder;
o het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen uitoefenen;
• u begrijpt de problematiek van een groeistad als Almere;
• u kent de dynamiek van samenwerkende schoolbesturen en passend onderwijs.

Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Bedrijfsprofiel
Taalcentrum Almere
Taalcentrum Almere is een school voor leerlingen van 4 tot 18 jaar die de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken en begrijpen. Dat kunnen nieuwkomers zijn, dus kinderen die nog maar kort in Nederland zijn. Dit kunnen ook kinderen zijn die in Nederland zijn geboren, maar niet Nederlandstalig zijn opgevoed. Op het Taalcentrum Almere leren leerlingen Nederlands te begrijpen en te gebruiken.
Belangrijk in het bestaansrecht van Taalcentrum Almere:
• Onderwijs bieden dat zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van de leerling.
• Leerplichtige leerlingen van in Almere gevestigde scholen en woonachtig in Almere krijgen toegang tot Taalcentrum Almere als dat in hun belang is.
• Taalcentrum Almere en de reguliere scholen garanderen een doorgaande lijn.
• Taalcentrum Almere fungeert ten dienste van het regulier onderwijs als verzamelpunt voor kennis en ervaring op het terrein van voorkomen en bestrijden van beperkte beheersing van de Nederlandse taal.

De gemeente Almere ondersteunt het onderwijs van Taalcentrum Almere door het verstrekken van subsidie. Deze subsidie mag alleen ten goede komen aan onderwijs voor leerlingen die woonachtig zijn in de gemeente Almere.

Taalcentrum Almere staat in de komende periode voor de volgende uitdagingen:

  1. Sterke groei in leerlingen en een wachtlijst die snel kan oplopen. Behoefte aan flexibiliteit in aanbod.
  2. Leerkrachttekort.
  3. Organiseren van efficiënte bedrijfsvoering.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 2 onafhankelijke leden (inclusief de voorzitter).
Bij voorkeur treden nieuwe leden toe met expertise op HRM, bedrijfsvoering of juridisch vlak
Affiniteit met onderwijs in de eerste taal is van groot belang.
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving.

Arbeidsvoorwaarden
Voor de honorering van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Stichting Taalcentrum Almere worden de adviezen van de VTOI-NVTK gevolgd. Deze honorering is marktconform.

Procedure
Bij de werving en selectie laat Taalcentrum Almere zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op de website van Aardoom & de Jong.

Het is de intentie van de raad om de leden van de Raad van Toezicht dit jaar te benoemen.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 27 november 2022 tegemoet.

Meer informatie?
Jan Kees Meijers
06 8212 6898 | meijers@aardoomendejong.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding