bordschrijven_web

Vacature SWV Helmond - Peelland VO

Onafhankelijk voorzitter SWV Helmond – Peelland VO

De functie

De voorzitter van het algemeen bestuur heeft als taak ervoor te zorgen dat het governance-proces (een afgewogen en zorgvuldig besluitvormingsproces) is ingericht en verloopt zoals het is bedoeld. Hij of zij stimuleert verschillende gezichtspunten, maar brengt ook standpunten bij elkaar en heeft oog voor achterliggende belangen die aan de orde zijn. Hij of zij wijst de deelnemers ook op het gezamenlijk belang van de leerling die passende ondersteuning nodig heeft.

De voorzitter van het algemeen bestuur:

 • fungeert als voorzitter bij de bestuursvergaderingen;
 • bewaakt de bestuursstijl (agendadiscipline, enzovoort);
 • draagt zorg voor een professionele vergadercultuur;
 • bereidt samen met de voorzitter van het dagelijks bestuur en/of de directeur de vergaderingen voor;
 • bewaakt samen met het dagelijks bestuur en/of de directeur de uitvoering van de genomen bestuursbesluiten aan de hand van actie-en besluitenlijst;
 • bewaakt invulling van de toezichthoudende rol van het algemeen bestuur;
 • heeft oog voor de verschillende belangen.

Wat bieden wij?

SWV Helmond – Peelland VO biedt:
Een financieel gezonde organisatie.
Een goed functionerend en slagvaardig stafbureau.
Op de doelgroep betrokken mensen met een open houding.

Schaal

€ 6000 per jaar

Fte

60 - 80 uur per jaar

Informatie over de organisatie

Samenwerkingsverband (SWV) Helmond-Peelland VO is op 1 augustus 2013 gestart met passend onderwijs. Onze opdracht is dat wij elke leerling in onze regio de best mogelijk passend onderwijsplaats bieden. Om het voor elkaar te krijgen dat alle leerlingen passend onderwijs kunnen volgen, werken alle voortgezet onderwijs scholen, scholen voor speciaal onderwijs en de (deel) gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze, Laarbeek, Helmond en Someren nauw samen. Het SWV richt zich op de onderwijsondersteuning die leerlingen en leraren nodig hebben om aan deze doelstelling bij te dragen.

SWV Helmond-Peelland VO werkt sinds de start van passend onderwijs met een beleidsbepalend algemeen bestuur (9 leden) en uitvoerend dagelijks bestuur (3 leden). Zowel het algemeen bestuur, dat de rol heeft van intern toezichthouder, als het dagelijks bestuur worden voorgezeten door leden van het algemeen bestuur respectievelijk dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Dit is gemandateerd aan de directeur. Personeel in dienst van het SWV of functionarissen die (tijdelijk) werkzaamheden verrichten voor het SWV, vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur en worden functioneel aangestuurd door de directeur. Het algemeen bestuur geeft, na vaststelling door het dagelijks bestuur, goedkeuring aan het ondersteuningsplan, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag.

Onlangs heeft SWV Helmond-Peelland VO een nieuw toezichtkader vastgesteld. Naast het vernieuwde toezichtkader heeft het bestuur zich ook uitgesproken voor een externe, onafhankelijke voorzitter van het algemeen bestuur. De beoogde voorzitter is voorzitter van het algemeen bestuur (zonder stemrecht) en oefent toezicht uit op het samenwerkingsverband en het dagelijks bestuur in het bijzonder. De voorzitter bereidt de agenda voor in samenspraak met het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband. Benoeming vindt plaats door het algemeen bestuur.

Klik hier voor meer informatie over SWV Helmond – Peelland VO.

Wat vragen wij

Competenties & vaardigheden
De voorzitter is verantwoordelijk voor de integriteit en het resultaat van het bestuurlijk proces, op basis van het toezichtkader. Hij/zij creëert daartoe een omgeving waarin een adequate, integere verantwoording plaatsvindt over de maatschappelijke opdracht waar het samenwerkingsverband voor staat. Competenties die daarbij helpend kunnen zijn:

 • u bent in staat (globale) informatie te interpreteren, beleidsvoorstellen te beoordelen op hun effecten voor de organisatie en de maatschappelijke omgeving;
 • u beschikt over een dienende leiderschapsstijl: faciliteren van het proces en gesprek zonder een eigen inhoudelijk stempel te willen drukken;
 • u bent zich bewust van uw invloed als voorzitter;
 • u heeft gevoel voor de specifieke stakeholdersbelangen en krachtenvelden die daarbij aan de orde zijn;
 • u heeft het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen;
 • u handelt tactvol: u kunt een stimulerende rol vervullen bij de menings- en besluitvorming binnen het algemeen bestuur.

Functie-eisen

 • U heeft ervaring in een toezichthoudende rol.
 • U heeft kennis en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen: u bent in staat te sturen op de rolvastheid van de geledingen en deze scheiding van rollen te bewaken.
 • U kunt op basis van kennis en ervaring op het niveau van de bestuurder fungeren als sparringpartner in vraagstukken waar het bestuur voor staat.
 • U bent onafhankelijk.
 • U heeft geen enkel zakelijk of privébelang bij SWV Helmond-Peelland VO.
 • U heeft in de afgelopen drie jaar geen rechtspositionele en/of commerciële banden gehad met een van aangesloten schoolbesturen en u bent nu en in de afgelopen drie jaar geen lid van een raad van toezicht of Raad van advies van een van de aangesloten besturen geweest.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze werving & selectieprocedure voor SWV Helmond-Peelland VO. Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk 30 november 2020 voor 09.00 uur via de button ‘solliciteer’ op deze pagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel of op afstand. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) zijn gepland in december.

Belangrijke data
Sluitingsdatum: 30 november 2020
Voorselectiegesprekken ScoliX: 8 december 2020
Gesprek BAC: 15 december 2020

Wilt u in de agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan van der Horst via johanvanderhorst@scolix.nl of 020 737 00 61.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Ingangsdatum

01-01-2021

Online solliciteren en meer informatie

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding