bordschrijven_web

Vacature Stichting Voila

De Raad van Toezicht van stichting Voila te Leusden/ Achterveld zoekt een lid met expertise Onderwijs en kwaliteit (uiterlijk per 1 januari 2023)

Raad van Toezicht Voila

Voila staat voor Verschillend Onderwijs In Leusden Achterveld. Voila verzorgt op elf scholen met ruim 200 personeelsleden voor ongeveer 2000 kinderen onderwijs in Leusden en Achterveld. Wat Voila uniek maakt in Nederland is dat zij de openbare, protestantse -christelijke, katholieke en interconfessionele identiteiten verenigt in één bestuur. Het College van Bestuur van Voila bestaat uit een eenhoofdig bestuur.

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen stichting Voila. De raad heeft behalve een controlerende taak ook het vermogen en de attitude om op te treden als klankbord en adviseur richting het College van Bestuur. Dit vergt van de RvT het vermogen op strategisch niveau te functioneren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over strategische issues en hierover van gedachten te wisselen met het College van Bestuur. De RvT behoudt hierbij een juiste balans tussen betrokkenheid en distantie.
Ook is er minimaal tweemaal per jaar overleg tussen de RvT en de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR). De agenda van de vergaderingen van de RvT wordt door de RvT en het College van Bestuur samen voorbereid.

De RvT treedt op als werkgever van het College van Bestuur. De RvT benoemt en ontslaat het College van Bestuur, evalueert het bestuurlijk functioneren en stelt de beloning vast.

De aanstelling van leden van de RvT geschiedt voor een periode van vier jaar op voordracht van de RvT. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De RvT kent vier commissies: Onderwijs & kwaliteit, Audit & Financiën, Huisvesting en de Remuneratie commissie.
Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes per jaar, voorafgegaan door een moment van gezamenlijke voorbereiding.

De RvT opereert vanuit een collectieve en integrale verantwoordelijkheid. Alle leden zijn in staat hieraan een bijdrage te leveren. Good governance (functioneren RvT, samenspel met de bestuurder, heldere scheiding van taken tussen RvT en bestuur, interne informatievoorziening, interne en maatschappelijke verantwoording) is de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

De leden van de RvT beschikken gezamenlijk over de vereiste kennis, ervaring en bij voorkeur netwerken om de realisatie van de organisatiedoelen in algemene zin te kunnen beoordelen. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid die hij of zij inzet ter verhoging van de kwaliteit van de RvT als geheel en het belang van Voila in het bijzonder. Naast bestuurlijke/ eindverantwoordelijke en/of toezichthoudende ervaring, gaat het om deskundigheden (op basis van kennis en/of ervaring) op het gebied van één of meer kennisvelden c.q. expertisegebieden, waarbij waar mogelijk ook gestreefd wordt naar een mix van mannen en vrouwen, leeftijd en spreiding naar sectoren. Bij de samenstelling kunnen bestuurlijke ervaring, relevante netwerken, deskundigheid bij een of meer personen samenvallen. Regionale verankering van (een deel van) de leden van de RvT geldt als een pré.
De raad streeft naar diversiteit in de samenstelling van de raad. Daarom vagen wij vrouwelijke kandidaten met nadruk te solliciteren.

Algemene profielkenmerken

De RvT werkt met een profielschets voor de raad als collectief, waaruit profielschetsen voor afzonderlijke leden worden afgeleid. De profielschetsen worden regelmatig herijkt om aan te sluiten bij de specifieke kenmerken van en fase waarin stichting Voila zich bevindt op een bepaald moment en bij toekomstplannen. Belangrijke algemeen geldende profielkenmerken voor de RvT als collectief zijn:

 • HBO/ academisch werk- en denkniveau;
 • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren;
 • vermogen om op hoofdlijnen toezicht te kunnen houden, te adviseren en op te treden als sparringpartner voor het College van Bestuur;
 • onderschrijving van de doelstellingen van stichting Voila;
 • juiste balans tussen betrokkenheid en afstand;
 • kennis van (de ontwikkelingen binnen) het primair onderwijs;
 • teamplayer;
 • integer, onafhankelijke opstelling
 • open en zelfkritische houding;
 • een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).

Elke toezichthouder is geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ook al kunnen individuele leden van de RvT specifieke deskundigheden hebben; alle leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het integrale toezicht.
De leden van de RvT onderschrijven de statutaire doelstellingen van de stichting, in het bijzonder wat betreft de levensbeschouwelijk pluriforme identiteit.

Algemene competenties

Ten aanzien van de volgende onderwerpen dienen competenties en kwaliteiten in voldoende mate in de RvT beschikbaar te zijn:

 • onderwijs: kwaliteit en innovatie;
 • financieel- economische kennis;
 • huisvestingszaken;
 • functioneren, samenstelling en structuur van het bestuur en de schoolleiding;
 • strategisch HR-beleid, sociaal beleid;
 • juridische kennis;
  het lid van de RvT is mede in staat de werkgeverschapstaak, de governancetaak, de eigen werkzaamheden en de verantwoording van de RvT te bewaken;

Profiel lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied onderwijs en kwaliteit

Gezien het profiel van de toezichthouder wordt gedacht aan een kandidaat die werkzaam is in of voor het primair onderwijs met ervaring en expertise op kwaliteitszorg binnen het onderwijs.
Het is eventueel mogelijk om eerder dan 1 januari 2023 aan te treden als lid om zich te kunnen inwerken.

De kandidaat:

 • heeft een professionele achtergrond in het (primair) onderwijs;
 • is op de hoogte van de ontwikkelingen en innovaties binnen het primair onderwijsveld;
 • is op de hoogte van de wettelijke eisen die aan het primair onderwijs worden gesteld (het onderzoeks- en waarderingskader van de onderwijsinspectie);
 • heeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen die - de toekomst van - het primair onderwijs beïnvloeden;
 • heeft ervaring met het waarborgen van de onderwijskwaliteit in een periode van (significante) organisatie verandering;
 • heeft ervaring met dan wel kennis van het besturen van professionele organisaties;
 • heeft een breed netwerk, relevant voor het functioneren van de raad.

Honorering

Aan de leden van de Raad van toezicht wordt een bezoldiging toegekend.
Leden: inzet is 50-75 uur per jaar; bezoldiging bedraagt € 3080-. op jaarbasis.

Benoemingsprocedure

Sollicitaties kunt u vóór 15 oktober 2022 via info@voilaleusden.nl richten aan:
Stichting Voila, t.a.v. de RvT
’t Erf 1
3831 NA Leusden

De Raad van Toezicht selecteert uit de brieven kandidaten die aan het profiel voldoen.
De voorzitter van de benoemingsadviescommissie (BAC) nodigt de geselecteerde uit voor een gesprek met de vertegenwoordiging van de Raad van toezicht. De datum voor dit gesprek wordt gepland in overleg met de kandidaat. De BAC draagt geschikte kandidaten voor aan de Raad van Toezicht. Na een kennismakingsgesprek met de bestuurder gaat de raad over tot definitieve benoeming.

Meer informatie

Informatie over stichting Voila kunt u vinden op de website (www.voilaleusden.nl).
Inlichtingen over de Raad van Toezicht kunt u inwinnen bij mw. Anna Schipper, lid van de raad met expertise onderwijs en kwaliteit (06- 2345 3671) of bij de voorzitter van de raad van toezicht dhr. Maurice de Kok (06-2140 9355).

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding