bordschrijven_web

Vacature Stichting VO de Vechtstreek

Vacature lid Raad van Toezicht Stichting VO De Vechtstreek

De Raad van Toezicht van Stichting Voortgezet Onderwijs de Vechtstreek zoekt een nieuw lid voor de Raad. De vacature ontstaat als gevolg van het verstrijken van de maximale zittingstermijn van één van de huidige leden.

VO de Vechtstreek is het bevoegd gezag van twee bekende scholen in de gemeente Stichtse Vecht, de openbare RSG Broklede (tweetalig) HAVO en VWO met ruim 1100 leerlingen en de katholieke Rientjes Mavo met circa 450 leerlingen.

De Stichting werkt op basis van de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-Raad. De Stichting kent een éénhoofdig bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen die samenwerken op basis van een collectieve verantwoordelijkheid. Leden erkennen, respecteren en bevorderen zowel de openbare identiteit van RSG Broklede als de katholieke identiteit van de Rientjes Mavo en hebben binding met de regio.

De Raad van Toezicht zoekt een nieuwe collega met een financieel en bedrijfskundig profiel. Je bent financieel goed onderlegd en daardoor in staat begrotingen en jaarrekeningen te beoordelen. Kennis van de bekostigingsstructuur in het onderwijs is een pre. Je gaat deel uitmaken van de auditcommissie.

Vanzelfsprekend ben je in staat om op hoofdlijnen te beoordelen, kritisch te reflecteren, en constructief toezicht te houden. Net als de overige leden van de Raad ben je gericht op samenwerking zonder je onafhankelijkheid te verliezen. Daarbij hanteer je een open en effectieve stijl van communiceren.

De Stichting werkt met een benoemingsadviescommissie (BAC) waarin 2 leden van de RvT, de bestuurder en een vertegenwoordiger van de GMR zitting hebben.

Verdere informatie

Voor geïnteresseerden is een informatiepakket beschikbaar dat kan worden opgevraagd bij het secretariaat, mevrouw Marion Sijbesma, via een email naar m.sijbesma@broklede.nl. Mondelinge informatie kan worden ingewonnen bij de heer Frans Blommaert (06-21560325) en de heer Wil Houtzager (06-83909039), leden van de Raad van Toezicht.

Procedure

Je schriftelijke reactie, voorzien van een motivering en CV kan tot uiterlijk 30 november aanstaande per email worden toegestuurd aan de benoemingsadviescommissie t.a.v. m.sijbesma@broklede.nl.

De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 7 december 2020 in de avond. Op 14 december in de avond wil de voltallige Raad van Toezicht kennis maken met de kandidaat voordat de voorgenomen benoeming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht.

Downloads / documenten

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding