bordschrijven_web

Vacature Stichting Monton

Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Monton

Stichting Monton versterkt het bestaansrecht van de aan de Stichting verbonden montessorischolen. De Stichting creëert waarde door in te zetten op kwalitatief montessorionderwijs en een integraal beleid op de pijlers onderwijsmissie en -kwaliteit, personeel, huisvesting, financiën en profilering. Stichting Monton werkt vanuit de uitgangspunten van algemeen bijzonder onderwijs en streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen en medewerkers ongeacht afkomst of achtergrond. Om te voldoen aan de kaders van de Wet: 'goed onderwijs, goed bestuur', heeft de Stichting sinds 2015 gekozen voor een besturingsmodel met een College van Bestuur (CvB) en Raad van Toezicht (RvT). Vanwege de afloop van de statutaire termijnen zoeken wij een lid voor onze Raad van Toezicht. Het betreft een zetel in de Raad van Toezicht op bindende voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting.

De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het functioneren van de organisatie en het College van Bestuur. Het toezicht is onafhankelijk van specifieke belangen in of buiten de organisatie en toekomstgericht. De Raad van Toezicht houdt niet alleen toezicht op de feitelijke gang van zaken, maar ook op de strategie en het beleid voor de toekomst. De Raad van Toezicht heeft in dit verband ook een klankbordfunctie. Zij reflecteert op de keuzevraagstukken waarmee het College van Bestuur wordt geconfronteerd en geeft daarover gevraagd of ongevraagd advies. De focus van de Raad van Toezicht ligt op het zo volledig mogelijk realiseren van de potentie van de organisatie. Het uitgangspunt van de Raad van Toezicht is dat haar handelen toegevoegde waarde heeft voor de Stichting Monton. Wij streven naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht op het gebied van gender, leeftijd, herkomst en specifieke expertise.

Downloads / documenten

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding