bordschrijven_web

Vacature Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs

STICHTING GEWOON SPECIAAL ONDERWIJS ZOEKT

LID RAAD VAN TOEZICHT

met portefeuille onderwijs & kwaliteitszorg

Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs geeft op innovatieve en ondernemende wijze invulling aan Passend Onderwijs in de Provincie Utrecht. De Stichting ontwikkelt en combineert onderwijs en expertiseoverdracht vanuit vier scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo), twee scholen voor speciaal onderwijs (so), een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en Expertisecentrum KANS en is partner in talrijke samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.

De raad van toezicht heeft vier hoofdverantwoordelijkheden:

 • hij houdt toezicht op de stichting, de raad van bestuur van de stichting, de scholen en het expertisecentrum;
 • hij geeft – gevraagd en ongevraagd – advies aan de raad van bestuur;
 • hij is werkgever van de raad van bestuur;
 • hij is ambassadeur van de stichting, de scholen, het expertisecentrum, het onderwijs en de ondersteuning die wordt geboden.

Profielen

Binnen de raad van toezicht wordt gestreefd naar een zo breed mogelijk gespreide deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid. Hierbij is het oog met name gericht op personen die beschikken over een onderwijskundige, bedrijfseconomische, juridische, financieel-economische, communicatieve, journalistieke en sociaal-maatschappelijke achtergrond.

Algemene profieleisen

 • academisch werk- en denkniveau;
 • affiniteit met onderwijs en ondersteuning op de wijze zoals binnen de stichting uitgevoerd;
 • strategische, bedrijfskundige oriëntatie;
 • inzicht in taken en rollen tussen raad van toezicht en raad van bestuur;
 • bekendheid met de issues van corporate governance;
 • beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol, uit te kunnen oefenen, zowel in teamverband als in individuele contacten met de raad van bestuur;
 • analytisch vermogen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • maatschappelijk engagement;
 • voldoende beschikbaarheid om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • bekendheid met de regio.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • ondernemersgeest en veranderingsgezindheid;
 • bij het beoordelen van risico’s: vertrekken vanuit de totaliteit en samenhang;
 • teamplayer zijn;
 • zelfkennis hebben en bereid zijn zelfreflectie uit te voeren;
 • invoelingsvermogen, competentiesensiviteit en empathie.

Binnen de huidige raad zijn kennis en ervaring op de aandachtsgebieden financiën, huisvesting, organisatieontwikkeling en juridische zaken ruim aanwezig. Vanuit het streven naar een evenwichtig team gaat onze interesse uit naar kandidaten met expertise op het gebied van onderwijs en kwaliteitszorg. Van kandidaten wordt verwacht dat zij kwalitatieve invulling kunnen geven aan dit aandachtsgebied.

Kandidaten dienen geen tegenstrijdige belangen te hebben, in de zin van de code Goed Bestuur Primair Onderwijs.

Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. De raad vergadert zes keer per jaar, bezoekt een keer per jaar de locaties en spreekt een keer per jaar met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Wervingsprocedure

Het nieuwe lid wordt benoemd op bindende voordracht van de GMR. De benoemingsadviescommissie bestaat uit twee leden van de GMR en een lid van de raad van toezicht (adviserend).

Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u t/m 22 november 2020 sturen naar de bestuursondersteuner, mevrouw M. Vernooy: mvernooy@gsonderwijs.nl
De gesprekken zullen, waarschijnlijk digitaal, worden gepland op woensdagavond 2 december en donderdagavond 3 december. Met betrekking tot de eind kandidaat worden nadien referenties ingewonnen en wordt bij
een positieve uitslag een VOG aangevraagd.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs, de heer R.J. van Veen, rob@rjvanveen.com
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding