bordschrijven_web

Vacature Stichting CJG Rijnmond

Bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond werken zo’n 700 professionals op 49 locaties en in opdracht van 14 gemeenten aan eigenlijk maar één doel: het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van de ruim 250.000 kinderen in onze regio. Is er iets mooiers om u voor in te zetten?
U kent ons misschien van onze consultatiebureaus waar we ons letterlijk over baby’s en peuters buigen en een vertrouwenspersoon zijn voor hun ouders, met al hun vragen. Maar ook daarna volgen we de ontwikkeling van de kinderen en staan we voor hen en hun ouders klaar langs het soms slingerende pad naar volwassenheid. Ja, alles kan goed gaan tijdens het opvoeden en opgroeien, maar niet iedereen heeft dat geluk.

Affiniteit met het onderwijs

In verband met het aflopen van de maximale termijn van een lid van de raad van toezicht, zijn wij per 1 juni 2020 op zoek naar een nieuw lid. U gaat als toezichthouder voor Stichting CJG Rijnmond onder andere de contacten onderhouden en de banden versterken met het onderwijsveld. We zijn dus met name op zoek naar een bestuurder met ervaring in of affiniteit met het onderwijs.

Midden in de maatschappij

CJG Rijnmond wil er zijn voor alle ouders en kinderen van -9 maanden tot 18 jaar. Hun vragen en verhalen lopen zeer uiteen, maar laten aan duidelijkheid meestal niets te wensen over. Ze illustreren waar onze organisatie staat: midden in de maatschappij. ‘Mijn baby huilt de halve nacht, ik ben radeloos.’ ‘Iedereen vindt dat ik moet afvallen, behalve mijn ouders. Wat moet ik doen?’ ‘Ik wil scheiden, maar weet niet hoe ik dat tegen mijn zoontje van 7 moet vertellen.’ ‘Ik ben 17 en verslaafd. Mijn leven is een puinhoop en nu ben ik ineens zwanger van iemand die al spoorloos is. Wat nu?’

Soms bezoeken we onze klanten thuis, maar vaker staan we voor hen klaar op onze CJG-locaties en op scholen. Momenteel werken we hard aan een nog betere bereikbaarheid. Opvoeden en opgroeien kennen geen kantooruren en we willen 24 uur per dag digitaal ‘open zijn’ voor vragen, zorgen en problemen. Vroegtijdig helpen en gezinnen beter in staat stellen om zelf (eenvoudige) problemen op te lossen, kan grotere problemen van kinderen en jeugdigen in de toekomst voorkomen.

Ons werkveld is sterk in beweging. De gemeenten bepalen zelf hun jeugdbeleid en hebben steeds meer behoefte aan inzicht in het maatschappelijke effect van preventieve interventies, zodat daarop passend beleid kan worden ontwikkeld.
Vanzelfsprekend zijn er ook blijvende vragen. Hoe kan CJG Rijnmond zijn dienstverlening verder verbeteren? Hoe kunnen we nog meer betekenen voor de ouders met zorgen en het kind met tegenwind? Wat kan er sneller, slimmer en effectiever? Hoe kunnen we de samenwerking met onze partners, waaronder het onderwijs, optimaliseren? Denkt u mee?

De raad van toezicht

Onze raad van toezicht is het orgaan dat toezicht houdt op - en werkgever is van - de raad van bestuur van de stichting. Ze toetst haar besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies. Ze fungeert als klankbord voor de bestuurders en keurt besluiten van het bestuur, onder meer op het gebied van de strategische koers, goed of af. Zij volgt hierin de code van good governance en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). Voor de raadsleden is het daarbij de kunst om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie innemen en toegankelijk zijn. De voltallige raad komt gemiddeld 5 tot 7 keer per jaar bij elkaar.

De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • kwaliteit en veiligheid;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van het bestuur;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit de voorzitter en 3 tot 4 leden en is samengesteld op basis van onderstaande uitgangspunten:

 • de leden van de raad zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken;
 • er is voldoende affiniteit met maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en met de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
 • de belangrijkste stakeholders van de stichting herkennen zich in de samenstelling van de raad;
 • er wordt adequaat voorzien in de advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur;
 • er is een evenwichtig team samengesteld in termen van de volgende teamrollen: adviseur, klankbord, toetser en toezichthouder;
 • de raad van toezicht kan desgewenst een verdeling van aandachtsgebieden afspreken. Die wordt in de regel bepaald door de achtergrond, ervaring en deskundigheid van de leden van de raad. Een eventuele verdeling laat de verantwoordelijkheid van alle leden voor het integrale toezicht onverlet.

Profiel leden raad van toezicht

De kwaliteiten en eigenschappen die van alle leden van de raad van toezicht worden verwacht zijn:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • binding met de missie, ambitie en strategie van onze stichting, zoals geformuleerd in de strategisch koers;
 • brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring, bij voorkeur in maatschappelijke organisaties, de (jeugd)zorg of het onderwijs;
 • beschikking over een breed en relevant (in het onderwijs) netwerk en bereidheid dat in te zetten voor de stichting;
 • voldoende inzicht in de taken en rollen tussen de raad van toezicht en het bestuur en bekend zijn met de onderwerpen van good governance en de Zorgbrede Governancecode;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als CJG Rijnmond stellen;
 • de capaciteit en de mentaliteit om de bestuurder positief-kritisch met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • in staat zijn om de bestuurder te inspireren en uit te dagen tot het leveren van optimale prestaties;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling, dat wil zeggen zonder zakelijk belang en vrij van last en ruggenspraak;
 • de bereidheid zich blijvend te verdiepen in voor de stichting relevante ontwikkelingen.

Ons aanbod

Binnen de richtlijnen van de NVTZ is een passende vergoeding vastgesteld, in lijn met de omvang van de organisatie en verantwoordelijkheid van de functie.

Uw reactie

Bent u de bevlogen toezichthouder die we zoeken? Koel, zakelijk en analytisch als dat nodig is, maar op afstand altijd betrokken bij ‘onze’ ouders en kinderen. U kunt tot uiterlijk 21 februari 2020 op deze vacature solliciteren. We ontvangen van u graag een motivatiebrief en CV. Reageren kan hier.

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie of procedure kunt u contact opnemen met Natasja Boshoven, bestuurssecretaris CJG Rijnmond, via telefoonnummer 06 - 42 19 77 88.
Op 2 maart 2020 vinden de gesprekken plaats met onder meer twee leden van de Raad van Toezicht.

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding