bordschrijven_web

Vacature Samenwerkingsverband Onderwijs dat Past

De Raad van Toezicht van

SAMENWERKINGSVERBAND SCHIEDAM VLAARDINGEN MAASSLUIS

zoekt per 1 december 2022

Lid voor de Raad van Toezicht

met aandachtsgebied Financiën en Risicomanagement

De Raad van Toezicht van deze Stichting bestaat momenteel uit drie leden. Deze werving betreft een uitbreiding met een vierde lid.

Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis Onderwijs dat Past

Het Samenwerkingsverband draagt zorg voor het Passend Onderwijs in de regio voor 52 scholen, 3 SBO scholen en 1 school voor speciaal onderwijs met in totaal 15.700 leerlingen.

Sollicitatie en Procedure

De uitgebreide profielschets vind je hieronder. Informatie over de inhoud kan ingewonnen worden bij Johan Vriesema, voorzitter Raad van Toezicht Samenwerkingsverband op telefoonnummer 06-10930042 of per email: j.vriesema@floreokids.nl. Praktische informatie over de procedure, vergaderfrequenties, etc. kan gevraagd worden aan Marjan Boonzaaijer, interim ambtelijk-secretaris van het Samenwerkingsverband op 06-51111530 of per mail mboonzaaijer@onderwijsdatpast.info.

Jouw motivatie en een actueel curriculum vitae ontvangen we graag vóór 1 oktober 2022 via mboonzaaijer@onderwijsdatpast.info of per post naar SWV Onderwijs dat past, Piersonstraat 31, 3119 RG Schiedam, ter attentie van mw. M. Boonzaaijer.
De gesprekken staan gepland op 10 oktober tussen 15:00-17:00 uur en op 11 oktober tussen 15:00-16:00 uur. De benoeming zal ingaan per 1 december 2022.

Profielschets lid Raad van Toezicht Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis ‘onderwijs dat past’ met aandachtsgebied Financiën en Risicomanagement

Stichting Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis ‘onderwijs dat past’ zoekt per 1 december 2022 wegens uitbreiding een kandidaat voor de Raad van Toezicht met aandachtsgebied Financiën en Risicomanagement

Organisatie

Het Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis ‘onderwijs dat past’ (‘Samenwerkingsverband’) heeft als opdracht om Passend Onderwijs voor ongeveer 15.700 leerlingen van 52 basisscholen, 3 SBO scholen en 1 school voor speciaal onderwijs in de eigen regio te organiseren.

Het doel van het Samenwerkingsverband is dat elk kind zoveel mogelijk op een school thuisnabij het onderwijs kan krijgen dat bij hem of haar past. Daarvoor organiseert het Samenwerkingsverband ondersteuning zo dicht mogelijk bij het kind en het gezin waar het kind onderdeel vanuit maakt.

Het Samenwerkingsverband wordt in stand gehouden door een stichting. Het bevoegd gezag van de stichting bestaat uit een éénhoofdig college van bestuur: de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder voert regelmatig overleg met de vertegenwoordigers van de 7 deelnemende schoolbesturen en met de vertegenwoordigers van ouders en medewerkers van de aangesloten scholen. De werkzaamheden ten behoeve van de aangesloten scholen worden uitgevoerd door 20 medewerkers van de stichting.

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs, kernwaarden en onafhankelijkheid

De Code Goed Bestuur is opgebouwd uit vier principes. Bij deze principes hoort het beginsel ‘doen en verantwoorden’. Deze principes zijn:

 • Het bestuur zorgt voor goed onderwijs aan alle kinderen.
 • Het bestuur werkt voortdurend in verbinding met de maatschappelijke context.
 • Het bestuur werkt actief aan de professionaliteit van de organisatie en zichzelf.
 • Het bestuur werkt integer en transparant.

De Raad van Toezicht handelt vanuit de kernwaarden zoals geformuleerd door de VTOI-NVTK (Verenigingsconvenant 2018) die de ‘dragende principes’ zijn van de kwaliteit van het toezicht in onderwijs en kinderopvang. Het gaat om:

 • Integriteit
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • Verbinding
 • Professionaliteit

Aanvullend handelt de Raad van Toezicht vanuit de leidende kernwaarden Vertrouwen en Vakmanschap uit het Rijnlandse gedachtegoed zoals deze door het Samenwerkingsverband worden gehanteerd.

De Raad van Toezicht is onafhankelijk en onpartijdig, en stelt het belang van de organisatie en de belanghebbenden centraal. Een lid van de Raad van Toezicht heeft geen bestuurlijke, gezags- dan wel werknemersrelatie bij één van de aangesloten scholen/besturen die de stichting bedient. De taak van toezichthouder kan niet gecombineerd worden met een lokaal of provinciaal vertegenwoordigende politieke functie in het werkgebied van de stichting.

Samenstelling

Binnen de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een dynamische samenstelling, waarbij gelet wordt op leeftijdsopbouw en man/vrouwverhouding.

De Raad van Toezicht van deze Stichting bestaat momenteel uit drie leden. Deze werving betreft een uitbreiding met een vierde lid.

Profiel leden van de Raad van Toezicht

Er is een algemeen competentieprofiel dat voor alle leden van de Raad van Toezicht van toepassing is en aanvullende specifiek gewenste expertise voor het gezochte nieuwe lid voor de Raad van Toezicht.

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht

 • Bestuurlijke kennis en ervaring;
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggenspraak en als persoon);
 • Beschikkend over kwaliteiten voor een toezichthouder van een onderwijsorganisatie in complexe context;
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en brede maatschappelijke belangstelling;
 • Open blik op onderwijsontwikkelingen;
 • Beschikken over een breed netwerk;
 • Daadkrachtig en flexibel;
 • Bereid en in staat alle vergaderingen bij te wonen en zich daar op voor te bereiden (de Raad van Toezicht vergadert in de regel zeven keer per jaar waarvan twee keer in de ochtend op één van de schoollocaties).

Het lid Raad van Toezicht kan als stevige mee- en tegendenker optreden voor de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband. Het lid is een professional die zich laat aanspreken door begrippen als: innovatie, strategie, menselijke maat, aandacht, vakmanschap, beroepstrots, beleid en bestuur en weet hierbij voortdurend het kind en het (passend) onderwijs als centraal aandachtspunt te houden.

Aanvullende expertise voor te werven lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied Financiën en Risicomanagement

We zoeken een lid met het aandachtsgebied Financiën en Risicomanagement die tevens voorzitter wordt van de Audit commissie.

Functie-eisen:

 • Beschikt over actuele kennis en relevante ervaring in financiële functies op strategisch niveau: CFO, financieel directeur, finance & risk consultancy of anderszins;
 • Gedegen kennis van financiering, administratieve organisatie en risico analyse en beheersing;
 • Zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid, de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording, verslaglegging en de opzet en werking van informatiesystemen en de daarbij behorende (periodieke) rapportages;
 • Kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit, inzicht in treasury- en financieringsvraagstukken en kennis om investeringsbeslissingen adequaat te kunnen beoordelen;
 • U bent in staat om financiële cijfers te interpreteren, ‘erachter’ te kijken en tijdig risico’s te onderkennen;
 • Globaal zicht op de consequenties van wijzigingen in financiering en bekostiging(systematieken) op de bedrijfsvoering;
 • Kennis van ICT in een complexe omgeving is een pré;

Resultaatgebieden Raad van Toezicht

 • Het vervullen van de werkgeversrol van de directeur-bestuurder;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bevoegd gezag en optreden als sparringpartner;
 • Het uitoefenen van het toezicht, waarbij de Raad zijn toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt;
 • De toetsing van belangrijke strategische, organisatie-, financiële, personele en (passend) onderwijsopbrengst betreffende beslissingen.

Tijdsinvestering

De Raad van Toezicht vergadert 6-7 keer per jaar. Daarnaast zijn er tussentijdse overleggen met de verschillende gremia binnen en buiten het Samenwerkingsverband.
De maandelijkse tijdsinvestering bedraagt hiermee 8-10 uur per maand.

Vergoeding

Een lid van de Raad van Toezicht ontvangt voor zijn/haar werkzaamheden een jaarlijkse vergoeding van € 2000,=
De benoeming is voor vier jaar, met de mogelijkheid van éénmalige herbenoeming.

Algemeen bindende voorwaarden:

In het kader van de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kan een lid gevraagd worden in de toekomst een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Voor deze functie is een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag vereist.

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding