bordschrijven_web

Stichting Stichting KAVOR

De Raad van Toezicht van Stichting KAVOR is op zoek naar een:

Lid Raad van Toezicht (juridisch profiel)

Het bevoegd gezag van het Emmauscollege wordt gevormd door het College van Bestuur van de “Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam” (Stichting KAVOR). Het College van Bestuur bestuurt de stichting en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid. Het College van Bestuur bestaat uit een voorzitter, tevens rector van het Emmauscollege.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden die samen invulling geven aan de verantwoordelijkheden die in het reglement van de Raad van Toezicht beschreven staan.

Er is een plek vrij gekomen binnen de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is daarom op zoek naar een nieuw lid, een lid met een juridische achtergrond (juridisch profiel). Bij de werving van een nieuw lid wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht.

De school

Het Emmauscollege is een open katholieke school met ruim 1700 leerlingen en 160 medewerkers. Er wordt activerend en uitdagend kwaliteitsonderwijs voor havo-, atheneum- en gymnasiumleerlingen binnen een veilige, duidelijke en zorgzame omgeving geboden.

Het Emmauscollege is een school waar iedereen, die zich in de visie kan vinden en deze respecteert, van harte welkom is. Het devies van de school is ‘Samen op weg': leerlingen en medewerkers gaan samen op weg om van en met elkaar te leren. Dat leren is gericht op kennis en vaardigheden, maar ook op de manier waarop je met elkaar een gemeenschap vormt.

Kijk op https://www.emmauscollege.nl/over-ons/ als u de school beter wilt leren kennen!

Profiel lid Raad van Toezicht

Belangrijke basiscompetenties waarover een lid van de Raad van Toezicht dient te beschikken zijn onafhankelijkheid, integriteit, vertrouwen en samenwerkingsvermogen.

Het profiel van ieder lid van de Raad van Toezicht bevat in ieder geval de volgende aspecten:

 • affiniteit met de doelstelling en functie van de Stichting;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om het College van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om de hooflijnen van het beleid van de Stichting en het functioneren van het College van Bestuur te beoordelen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als deze Stichting stellen.
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • doel en identiteit van de stichting volledig onderschrijven;
 • voldoende tijd en de bereidheid deze tijd te besteden in het belang van de Stichting.

Aanvullend hierop wordt van een lid van de Raad van Toezicht verwacht dat hij/zij maatschappelijk actief is en enige voeling met het politieke-, sociale- en onderwijsveld in de stad/regio heeft.

Het lid met het juridisch profiel beschikt tevens over:

 • brede (algemeen) juridische kennis, kunde en ervaring;
 • kennis van onderwijswetgeving en bestuursrecht (dit is een pre).

Het volgen van voor de school relevante wetgeving is voor de functie belangrijk.

Overige informatie

Er vinden jaarlijks ongeveer zes reguliere vergaderingen plaats waaronder twee vergaderingen met de medezeggenschapsraad van de school.

Stichting KAVOR voorziet in een honorering of onkostenvergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht. De hoogte van deze vergoeding wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld en periodiek geëvalueerd en past in alle gevallen binnen de daarvoor geldende landelijke code.

Sollicitatieprocedure

Hebt u belangstelling voor deze functie? Verstuur dan uw motivatie en cv, gericht aan de Raad van Toezicht, uiterlijk vrijdag 20 november 2020 via meesterbaan.nl. Via deze link komt u op de pagina waar u kunt solliciteren.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Sylvana Vogelaar (personeelsfunctionaris) via 010-4212144 of vog@emmauscollege.nl
Een eerste selectie vindt plaats op basis van brief en cv. De gesprekken vinden plaats met twee leden van de Raad van Toezicht en de voorzitter van het College van Bestuur. Het streven is een kandidaat voor te dragen voor benoeming in de vergadering van 3 december 2020.

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding