brooke-cagle-jbwcenourcg-unsplash

Governance

Is het toegestaan dat iemand in meerdere RvT’s zitting neemt?

Dit mag, mits er geen sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling. Je mag zitting nemen in maximaal 5 raden van Toezicht, waarbij een voorzitterschap 2x meetelt.

Wanneer is er sprake van belangenverstrengeling?

De Code Goed Toezicht zegt hierover:
De RvT borgt onafhankelijkheid van het intern toezicht en vermijdt onverenigbaarheden en (de schijn van) belangenverstrengeling;

De Governancecode Kinderopvang zegt hierover:
Het bestuur en het interne toezicht zijn open en integer en maken duidelijk wat zij daaronder verstaan. Het bestuur en het interne toezicht geven in hun gedrag het goede voorbeeld, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Zij vermijden elke schijn van verstrengeling van belangen en zijn onafhankelijk in voorkomen en gedrag.

De code goed bestuur PO zegt hierover:
Het bestuur en het intern toezicht spreken periodiek over de (schijnbare) belangen die hun leden uit hoofde van (neven)functies of persoonlijk hebben, maken afspraken over de omgang hiermee en leggen dit vast. Er is in ieder geval sprake van ongewenste belangenverstrengeling van bestuurders of intern toezichthouders met andere intern toezichthouders, andere bestuurders of leden van het management die rechtstreeks onder het bestuur vallen bij:

  • Familiaire dan wel daarmee vergelijkbare relaties;
  • Zakelijke relaties.
    Het intern toezicht beslist of sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan en maakt melding van deze belangenafweging en de uitkomst in het jaarverslag.

Een lid van het schoolbestuur kan niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector. Een lid van het schoolbestuur kan ook niet tegelijkertijd de functie van toezichthouder vervullen bij een organisatie in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied.

De code goed bestuur VO zegt hierover:
Een (oud-)bestuurder is niet binnen vier jaar benoembaar als interne toezichthouder bij dezelfde onderwijsorganisatie of haar eventuele rechtsopvolger);

  • Het combineren van een bestuursfunctie in het voortgezet onderwijs en een toezichtfunctie in een andere onderwijssector kan verenigbaar en waardevol zijn. Bestuur en intern toezicht spreken voor het aanvaarden van een functie af of er in het geval van benoeming nog steeds sprake is van onafhankelijk functioneren, danwel enige vorm van belangenverstrengeling. Het intern toezicht neemt vervolgens een besluit en verantwoordt zich hierover in het jaarverslag;
  • Er is in ieder geval sprake van ongewenste belangenverstrengeling van bestuurders of interne toezichthouders met andere interne toezichthouders, andere bestuurders of leden van het management die rechtstreeks onder het bestuur vallen bij:
    I. Familiaire danwel daarmee vergelijkbare relaties
    II. Zakelijke relaties

Een bestuurder in het voortgezet onderwijs kan niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij een onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector VO, niet zijnde een samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Een (oud-)toezichthouder in het voortgezet onderwijs kan niet binnen vier jaar na aftreden benoemd worden tot (dagelijks) bestuurder bij dezelfde onderwijsorganisatie als waar hij toezichthouder is of is geweest.

Wat is het bezoldigingsmaximum van leden van een raad van toezicht of een raad van commissarissen (toezichthoudende topfunctionaris)?

Het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum voor leden van interne toezichthoudende organen bedraagt 10% van het voor de desbetreffende rechtspersoon of instelling geldende bezoldigingsmaximum. Het percentage voor voorzitters bedraagt 15% van het toepasselijke bezoldigingsmaximum. Anders dan bij leidinggevende topfunctionarissen (niet zijnde toezichthoudende topfunctionaris) is in dit geval niet relevant hoeveel tijd formeel of daadwerkelijk aan de functievervulling wordt besteed.

Heb je als RvT de verplichting om een UBO-registratie bij de Kamer van Koophandel te doen?

UBO's (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25% van de aandelen in een bv. Of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof. Dit geldt dus niet voor leden van de Raad van Toezicht.

Kan ik als toezichthouder BTW berekenen over mijn bezoldiging als ik een declaratie indien?

Als nieuwbenoemde en zittende commissaris/toezichthouder bij een onderwijsinstelling of kinderopvangorganisatie bent u géén ondernemer voor de btw voor wat betreft uw toezichthoudende werkzaamheden bij de onderwijsinstelling of kinderopvangorganisatie en kunt u dus geen btw in rekening te brengen en af te dragen, bij vergelijkbare bepalingen in de statuten over de Raad van Toezicht als in de voor VTOI-NVTK opgestelde voorbeeldstatuten door Van Doorne. Het maakt hierbij niet uit of u één of meerdere commissariaten heeft of dat u (neven)werkzaamheden heeft waarvoor u wel kwalificeert als btw-ondernemer.

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding