rode-stoelen-zonder-tekst-unsplash-uitsnede

Doe mee met de pilot collegiale visitatie

Publicatie:
22 juni 2022

Leer van en met uw collega-RvT:

doe mee met de pilot collegiale visitatie

Iedere RvT voert op een of andere manier jaarlijks een zelfevaluatie uit. Zelfevaluatie geeft inzicht in het eigen functioneren en biedt mogelijkheden tot verdere professionalisering van de RvT.
Bij collegiale visitatie is het de bedoeling dat RvT's bij elkaar ‘in de keuken’ kijken en van elkaar leren. Er is een ‘vragende’ en een ‘ontvangende’ RvT. Doel van collegiale visitatie is met een collega-RvT vragen/dilemma’s/aandachtspunten die in de zelfevaluatie naar voren zijn gekomen, samen te bespreken. Bij collegiale visitatie wordt nadrukkelijk geen oordeel gevraagd aan de collega-RvT, het gesprek is op basis van gelijkwaardigheid.
De vragende RvT legt zijn (ontwikkel)vraag voor aan de ontvangende RvT, die als critical friend vragen stelt en adviezen geeft.

Pilot collegiale visitatie
Ieder die er een keer aan heeft meegedaan, beaamt dat collegiale visitatie veel oplevert. Maar je hoort ook vaak dat het zoveel geregel is en 'zwaar'. Met deze pilot wil de VTOI-NVTK, samen met de leden, onderzoeken hoe het proces het best ingericht kan worden en welke ondersteuning vanuit de vereniging gewenst is, zodat collegiale visitatie bij alle leden ingezet kan worden.
De projectleider van de pilot is Henk Vermeulen. Hij is verantwoordelijk voor de opzet, begeleiding, gespreksleiding en verslaglegging.
Uitgangspunten voor de pilot:
• Input voor de collegiale visitatie heeft een relatie met de aandachtpunten uit de zelfevaluatie;
• Gesprek is tussen twee RvT’s, waaraan per RvT minimaal 3 leden deelnemen;
• Match wordt gemaakt op een aantal criteria die de RvT zelf aangeeft;
• De pilot loopt in de periode september - december2022;
• VTOI-NVTK regelt een passende locatie en spreekt datum en tijd af;
• VTOI-NVTK regelt een gespreksleider;
• VTOI-NVTK stelt een kort en bondig verslag op met de inhoudelijke afspraken/adviezen en met opmerkingen over het proces (als onderdeel van een lerende organisatie);
• VTOI-NVTK bespreekt dit verslag met betrokken RvT's ter afronding van de pilot, inclusief de inventarisatie van de ervaringen.
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen van de potentiële deelnemers aan de pilot om tot een goede match te komen.

Uitnodiging

We nodigen onze leden van harte uit deel te nemen aan deze pilot.
Er kunnen maximaal 10 RvT's meedoen.
Bij meer aanmeldingen zal de mogelijkheid tot een goede match de keuze bepalen.
Inschrijven kan tot uiterlijk 15 juli 2022

Aanmelden

Lijkt deze pilot u een mooie kans om van én met een andere RvT te leren, meld u dan aan! Mail de volgende informatie naar: h.vermeulen@vtoi-nvtk.nl.
• Naam instelling, adres en contactpersoon (van de RvT);
• Korte omschrijving en omvang van uw organisatie;
• Of u vragende of ontvangende RvT wil zijn;
• Welke vraag/onderwerp u in wil brengen voor de collegiale visitatie;
• In welke maand u de collegiale visitatie wil laten plaatsvinden (september 2022 tot december 2022);
• Voorkeur soort organisatie om visitatie mee te doen;
• Maximale en/of minimale afstand locatie van visitatie;
• Andere informatie, wensen en vragen die van belang zijn om een passende visitatie te organiseren.

Ook voor vragen kunt u terecht bij de projectleider Henk Vermeulen, h.vermeulen@vtoi-nvtk.nl.
Wij zien uit naar uw reactie!

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding